Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Δυσμενεις εξελίξεις στα έργα κατασκευής ομβρίων σε Ψαλίδι & Στούντιο Α

Ερώτηση προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών ‘Εργων κ. Β. Κόκκαλη για τη διάλυση εργολαβιών κατασκευής ομβρίων 
σε Ψαλίδι και Στούντιο Α, υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιοη «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ»:
Κε Αντιδήμαρχε Με τις αποφάσεις 19674/28.04.2016 και 20363/9.5.2016 της Διεύθυνσης τεχνικών έργων διαλύθηκαν οι εργολαβίες Δίκτυο Αγωγών Ομβρίων περιοχής Ψαλιδίου και Δίκτυο Αγωγών Ομβρίων περιοχής Στούντιο Α αντίστοιχα ύστερα από αιτήσεις της αναδόχου Εργοληπτικής εταιρίας «Χ και Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».

Σημειωτέον ότι οι αξίες των ανωτέρω εργολαβιών ήσαν 288.163,96 € και 630.680,64 € αντίστοιχα, χρηματοδοτούμενα από την περιφέρεια Αττικής, ενώ με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είχαν εγκριθεί ποσά της τάξεως των 100.000€ για εκάστη εργολαβία για την αποζημίωση, με δαπάνη του Δήμου,  λόγω εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών μη προβλεπομένων από τις μελέτες που συνέταξε ο Δήμος για την κατασκευή των Έργων.
Είναι φανερό ότι πέραν του κινδύνου να μην ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι την επόμενη περίοδο, της ταλαιπωρίας των κατοίκων των ανωτέρω δύο περιοχών και του κινδύνου πρόκλησης ατυχημάτων ο Δήμος κινδυνεύει πέραν των απολογιστικών που ήδη ενέκρινε να επιβαρυνθεί και από επί πλέον ποσά που θα αιτήσει ο εργολάβος λόγω θετικών και αποθετικών ζημιών

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. αντιδήμαρχος:
Γιατί δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις αυτές δεδομένου ότι από 14.12.15  και 5.2.16 ο Ανάδοχος είχε υποβάλλει Ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών για το Ψαλίδι και το Στούντιο Α αντίστοιχα, λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμών πέραν του διμήνου από την έγκριση τους και την υποβολή τιμολογίου, που έγιναν δεκτές από την Υπηρεσία.
•►Ομοίως γιατί δεν ενημερώθηκε το Σώμα για τις αιτήσεις διάλυσης των εργολαβιών που υπέβαλλε ο Ανάδοχος στις 2.3.2016 και 22.4.2016 αντίστοιχα, λόγω καθυστέρησης πληρωμής των ως άνω λογαριασμών πέραν του τετραμήνου από την έγκριση τους και την υποβολή τιμολογίου, που έγιναν δεκτές επίσης από την Υπηρεσία.
Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης των ως άνω πληρωμών προς τον Ανάδοχο και ποια είναι τα αντίστοιχα ποσά σε καθυστέρηση
•►Υπάρχουν και άλλες εργολαβίες για τις οποίες ο ανωτέρω ανάδοχος έχει διακόψει ή διαλύσει εργολαβίες που εκτελεί για το Δήμο
                                                    Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι
                         Λ. Μαγιάκης, Αικ. Ψάλτη, Π. Κούκουζας Δ. Κουτσουβέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου