Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (19/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαΐου, στη 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Ορισμός υπαλλήλου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής
3. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης και , Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος για πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ &ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια Θερμού Ασφαλτομίγματος

5.Έγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης και, Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
6. Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με τίτλο: "Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων
7. Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με τίτλο: "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου Αμαρουσίου
8. Eγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και απόφαση περί του τρόπου εκτέλεσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο "Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας και του antivirus
9. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για εργασίες καθαρισμού πεύκων
10. Eγκριση ή μη Τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων διακήρυξης και επιλογή του τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
11. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 28105/2015 σύμβασης, για : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
12. Ανάκληση ή μη της υπ. αριθμ. 5/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου Γ΄ υπόγειου parking επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & Δημ. Ράλλη στο Ο.Τ. 213 του Δήμου Αμαρουσίου
13. ΄Eγκριση ή μη Τεχνικών όρων εισόδου – εξόδου, κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο (Εκμίσθωση ακινήτου Γ΄ υπόγειου parking επί των οδών Χατζηαντωνίου αρ. 9-11 & Δημ. Ράλλη στο Ο.Τ 213 του Δήμου Αμαρουσίου), και ορισμός ημερομηνίας Διαγωνισμού
14. Υδροδότηση χώρων πρασίνου
15. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. Ιωάννη Ρηγόπουλου)-Έγκριση καταβολής αποζημίωσης
16. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας συνδρομής στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (HEALTHY CITIES) ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2016 του Δήμου Αμαρουσίου 
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου