Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Στις 6:00 μ.μ. ο ∆ηµόσιος Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2017

ΣΗΜΕΡΑ Τρίτη 26 Ιουνίου στις 6:00 μ.μ. σε Ειδική συνεδρίαση (12/2018) του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου θα πραγματοποιηθεί ο ηµόσιος Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα). 
●►Απολογιστική τοποθέτηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την οικονοµική και διοικητική πορεία του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος της ∆ηµόσιας ∆ράσης. 
●►Τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
●►∆ιατύπωση παρατηρήσεων των κατοίκων και των φορέων της πόλης επί του απολογισµού.
                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου