Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

OKTΩ (08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (43/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Εξέταση ένστασης που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3. Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης

4. Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
5. Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε δικηγόρους για παράσταση σε Δικαστήριο (Αμούργης Παντελής - Κλαπάκης Δορύλαος)
6. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου Αμαρουσίου κατά τη δικάσιμο της 10.1.2017 ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 Ν. 3852/2010_Υπόθεση Ιωάννου Καραμεσούτη του Δημητρίου.
7. Υποβολή αίτησης στην τριμελή ελεγκτική επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατ' άρθρο 232 Ν. 3852/2010 που ρυθμίζει την αστική ευθύνη των αιρετών Υπόθεση Εμμανουήλ Σταυρουλάκη
8. Έγκριση ή μη της ματαίωσης και επαναπροκήρυξης της διαδικασίας ανάθεσης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων του Ν 4412/2016 με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ή με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω του 1.000.000 ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ). 
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου