Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Τροπολογία του ΚΚΕ για την «Παράταση συμβάσεων καθαριότητας & μετατροπή σε αορίστου χρόνου»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Παράταση συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας είναι αναγκαία η άμεση παράταση μέχρι και τις 31/12/2017 των συμβάσεων εργασίας, με τη λήξη δε της παράτασης τους η αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με σκοπό ν’ αποφευχθεί η ιδιωτικοποίηση του Τομέα της Καθαριότητας.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο
1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν.4099/2012 (Α΄250) αντικαθίσταται ως εξής:
Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές έχουν λήξει μέχρι και εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, με τη λήξη δε της παράτασης οι ανωτέρω συμβάσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
2.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του ν.4099/2012 (Α΄250), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν.4386/2016 (Α΄83), παραμένει σε ισχύ.
Αθήνα, 20  Φεβρουαρίου 2017
Οι προτείνοντες βουλευτές
Μανωλάκου Διαμάντω
Λαμπρούλης Γιώργος
Γιάννης Δελής
Χρήστος Κατσώτης
==============================
Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, 
fax: 2102592155
e-mail: kke@parliament.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου