Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Στις 6:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» (4/2017).  η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, στις 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
2. 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
3. 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής καιΑλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2017
4. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Καλαντζοπούλου Αφροδίτη - ΜουσογιάννηΑλεξάνδρα
5. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Μαρδάνης Δημήτριος - Καραβοκύρη Άννα

6. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. (υποθ. Δήμας Γεώργιος, Κούτρης Θεόδωρος)
7. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Μαυρομούστακου Αντωνία - Τζούλιας Δημήτριος
8. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Μαυρόπουλος Διαμαντής, Παναγιωτίδης Ιωάννης,RON-E. Χαλιβελάκης Α.Ε., Κούκιος Θεόφιλος
9. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Ζαγκλής Κωνσταντίνος, Σακκιώτου Φωτεινή, ΛαγούΕλένη
10. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωση Υπόθεση : Λαγού Ελένη, Παππά Κατίνα,Μαιδάνης Πέτρος, Σαραντοπούλου Αικατερίνη - Σπυριδώνα Αλεξάνδρα
11. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Παππά Όρσα - Ζαφειρίου Βασιλική
12. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Πακερτζόγλου Ασημίνα -Φαμελιάρης Δημήτριος - Hasani Halil
13. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: <<ΒΕΛΜΑΡ ΑΕ>>
14. Διαγραφή & επαναβεβαίωση προστίμου Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Αντωναράκος Νικόλαος
15. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Αλεξανδρή Μαρία)
16. Επιστροφή ή μη χρημάτων που αφορούν τα διπλοτύπα είσπραξης με είδος οφειλής"παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής διάρκεια ενός έτους και παράταση του ωραρίου έως τις03:00 π.μ." αξίας 75,00 ευρώ και "παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής για την ταβέρνα "ΤοΨαρονέφρι Ο Βαγγέλης" για ένα (1) έτος (2016)" αξίας 75,00 ευρώ που εκδόθηκαν στοεπώνυμο "ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΣΗ Ο.Ε." και ΑΦΜ 998200043 και αφορούν το κατάστημα πουβρίσκεται στο Μαρούσι, στο Ο.Τ. Γ1006, επί της οδού Πέλικα, αρ. 64
17. Επιστροφή ή μη χρημάτων που αφορούν τα διπλοτύπων είσπραξης με είδος οφειλής"παράβολα έκδοσης μουσικής αορίστου" αξίας 300,00 ευρώ για την εταιρεία "Γρηγ.Κωνσταντινίδης ΑΒΕΕ" που εκδόθηκαν στο ίδιο επώνυμο με ΑΦΜ 099361304 και αφορούντο κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, στο Ο.Τ, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 36
18. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από πληρωμή παραβάσεων Κ.Ο.Κ.Υπόθεση: Γεωργοπούλου Παναγιώτα - Χ. Γεωργούλια & ΣΙΑ Ο.Ε. - Ορφανού Ευσταθία
19. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή δημοτικού τέλους 0,5%Υπόθεση: Σμαράϊδας Χρήστος
20. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του ΥπουργείουΕσωτερικών της A' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικώνδαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΔήμουΑμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
21. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του ΥπουργείουΕσωτερικών της ΙB' κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικώνδαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΔήμουΑμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
22. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους ΚεντρικούςΑυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2017, τωνΑ/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Α' Κατανομή, έτους 2017)
23. Απόδοση ποσού στη "Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου"από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματοςπου αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2017
24. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολήμισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2016 έως31/12/2016
25. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων (υποθ.ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ)
26. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε στέγαστρασυγκοινωνιών στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου Υπόθεση: ΜAX OUTDOOR AE
27. Έγκριση ή μη μελέτης για "Δαπάνες εστίασης για εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου"
28. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με τηνεπωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου -Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)"
29. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους2017
30. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων τουάρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: “Παροχή: Προμήθεια τροφίμωννωπών και μακράς διάρκειας στο Βόρειο τομέα Αττικής, στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ (διανομέςέτους 2017)
31. Έγκριση ή μη ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ιστοσελίδατης εταιρείας "Σ. Καραγιλάνης Μον. Ε.Π.Ε.", στην ιστοσελίδα της εταιρείας "ΔήμοςΝΕΤ ΒάσηΔεδομένων Μον. Ε.Π.Ε." (υπηρεσία e-postirixis και βάση δεδομένων της) και στην ιστοσελίδατης εταιρείας "Νομική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε." (Νομοτέλεια)
32. 'Εγκριση ή μη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Τακτοποιητικού) του έργου "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΝΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΜΑΡΟΥΣΙ"
33. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος λόγωρυμοτομίας, στο Ο.Τ. Γ 847 (ΚΑ:0453) -της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου,με δικαιούχο τον Δήμο Αμαρουσίου. Φερόμενη ιδιοκτησία: α) Μιχαήλ Κάραλη και β) ΕλένηςΜέμου
34. Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών ανοικτής γραμμής δημότη
35. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής καιτου Δήμου Αμαρουσίου για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Αγίου Θωμά»
36. Έγκριση ή μη ανάθεσης λειτουργίας του κέντρου πρόληψης Υγείας (Κ.Ε.Π. Υγείας) υπό τοΝ.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου "ΑμαρυσίαΆρτεμις"" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
37. Αλλαγή χρήσης λεωφορείου
38. Έγκριση ή μη των νέων θέσεων για το έργο "Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάστασηυπογείων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων"
39. Τροποποίηση της υπ' αρ. 362/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
40. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.08/2017 απόφασης του Δ.Σ. τηςΚοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την πρώτη (1η) τροποποίηση τουΕτήσιουΠρογράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017
41. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.09/2017 απόφασης του Δ.Σ. τηςΚοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την πρώτη (1η) αναμόρφωση
Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017
42. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων
43. Έγκριση ή μη της 14/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Εγκριση ή μηκυκλοφοριακών μέτρων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην δεξιά πλευρά της οδούΑνδ. Συγγρού απο την οδό Πεντέλης εως την οδό Παπαφλέσσα στην Π.Ε. Κοκκινια"
44. Έγκριση ή μη της 16/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά :«Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 107 της πολεοδομικήςενότητας 9 "Βορρέ"»

45. Έγκριση ή μη της 17/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά : «Μεταφοράυφιστάμενης θέσης τροφοδοσίας σε νέα επί της οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των οδών28ης Οκτωβρίου & Ερμού και εξασφάλιση χώρου προσπέλασης βαρέων οχημάτων στηνείσοδο - έξοδο του εργοταξίου στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη – Κατασκευή –Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο –Πλατεία Ευτέρπης, του Δήμου Αμαρουσίου
46. Σύσταση Επιτροπής καθορισμού ζωνών τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας σεσυνάρτηση με την περιβαλλοντική ανοχή κάθε περιοχής και αναστολή έκδοσης οικοδομικώναδειών τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας έως ότου κατατεθεί το πόρισμα τηςανωτέρω Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο  € « » ●▲▼◄►

                                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                          ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                               ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου