Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αριθ. οικ.8187: Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

& ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου 
Αριθ. οικ. 8187 (Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής (Β΄ 854)) 
Κατηγορία: Κτηματολόγιο Αριθ. οικ.8187 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 3) και 24 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 1) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003 (Α΄ 67), αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 11) του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156). 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 11) και 2 (παρ. 3) της υπ’ αριθ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Β΄ 416)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). 
6. Τις υπ’ αριθ. 381/1/28.6.2006 και 382/2/30.6.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής» και «Καταχώρηση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής» (Β΄ 854). 
7. Το υπ’ αριθ. 720/3/27.1.2017 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»). 
8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Άρθρο Μόνο 
1. Τα ακίνητα (γεωτεμάχια) με ΚΑΕΚ 050142632001, 050142632002, 050142632003, 050142632004, 050142632005, 050142632006, 050142669001, 050142669002, 050142669003, 050142669004, 050142669005, 050142669006, 050142669007, 050142669008, 050142669010, καθώς και τμήματα ειδικών εκτάσεων (δρόμων) με ΚΑΕΚ 05014ΕΚ00090 και 05014ΕΚ00003, για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής με τις υπ’αριθ. 381/1/28.6.2006 και 382/2/30.6.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β΄ 854), εξαιρούνται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β΄ Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ’ αριθ. 284/28.6.2006. 
2. Τα ακίνητα και τα τμήματα των ειδικών εκτάσεων (δρόμων) που εξαιρούνται κατά την 
παράγραφο 1, βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Ηρακλείου του Νομού Αττικής που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνονται διαγραμμισμένα στο συνημμένο στην παρούσα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, που δημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης. 
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017 
Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2017 ]

Ο Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Πηγή: www.taxheaven.gr 
Δείτε περισσότερα 
www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25700

© Taxheaven        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου