Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Ομόφωνο Ψήφισμα του Δ.Σ.Α για την προστασία από τυχόν πλειστηριασμό κύριας κατοικίας

Γ. Πατούλης: Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους συμπολίτες μας, ώστε κανένας να μην κινδυνεύσει να χάσει την πρώτη κατοικία του, παρεμβαίνοντας δυναμικά κι αγωνιστικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες
Με εισήγηση του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2017, τη στήριξη κάθε συμπολίτη που θα βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο να χάσει την πρώτη κατοικία του από τυχόν δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό.
Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη με αφορμή τη διενέργεια πλειστηριασμού από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου της πρώτης κατοικίας ενός συμπολίτη μας.
Στην απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου δηλώνει την έμπρακτη στήριξή του και υπογραμμίζει ότι είναι αδιανόητο ένας συμπολίτης μας και η οικογένεια του να χάσουν το σπίτι τους.  
Δηλώνει επίσης ότι τόσο δια της παρουσίας του κατά τη διαδικασία, όσο και μέσω της Νομικής Υπηρεσίας δεν θα επιτρέψει τον εκπλειστηριασμό του σπιτιού τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν στο δρόμο.

«Είμαστε αποφασισμένοι  να υπερασπιστούμε τους συμπολίτες μας, ώστε κανένας να μην κινδυνεύσει να χάσει την πρώτη κατοικία του, παρεμβαίνοντας δυναμικά κι αγωνιστικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες» δήλωσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης.

                          Επισυνάπτεται το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
της 15ης συνεδρίασης
Ημερομηνία επίδοσης της 29176
πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ η 23/6/2017
Αριθ. απόφασης :  259
Περίληψη απόφασης :
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για την προστασία από τυχόν πλειστηριασμό κύριας κατοικίας
Ημερομηνία συνεδρίασης: 27 Ιουνίου 2017
Τ Α   Μ Ε Λ Η
 1) Βραχνός  Παναγιώτης          (Πρόεδρος)     22) Φραγκάκη Αικατερίνη        (Μέλος)
 2) Κούκουζας Πέτρος             (Αντιπρόεδρος) 23) Τσίγκας Ευθύμιος           (Μέλος)
 3) Καρανάσιου Μαρία             (Γραμματέας)   24) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος)
 4) Γαρδέλης Επαμεινώνδας        (Μέλος)        25) Κόνιαρης Πέτρος            (Μέλος)
 5) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        26) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος)
 6) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        27) Βλάχου - Σταματάκη Ελένη   (Μέλος)
 7) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        28) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος)
 8) Σμυρνής Δημήτριος            (Μέλος)        29) Γιαννακάκος Ηλίας          (Μέλος)
 9) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        30) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος)
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Κουτσουβέλης Δημήτριος     (Μέλος)
11) Κάββαλος Νικόλαος            (Μέλος)        32) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος)
12) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Μέλος)        33) Βλάχος Σπυρίδων            (Μέλος)
13) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        34) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος)
14) Καρλαύτης Δημήτριος          (Μέλος)        35) Κορομπίλης Ιωάννης         (Μέλος)
15) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        36) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος)
16) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        37) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος)
17) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        38) Κλαπάκης Δορύλαος          (Μέλος)
18) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας    (Μέλος)        39) Ρούσσος Μιχαήλ             (Μέλος)
19) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        40) Σπυρόπουλος Αναστάσιος     (Μέλος)
20) Ρώτας Κων/νος                (Μέλος)        41) Διακολιού Μαίρη            (Μέλος)
21) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος)
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Σπυρίδων, Γιαννακάκος Ηλίας, Κάββαλος Νικόλαος
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, Σαγρής Παναγιώτης
                                           ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τίθεται για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά : «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου για την προστασία από τυχόν πλειστηριασμό κύριας κατοικίας»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγοντος συναινούντος ως προς την πρόταξη αυτού πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Πατούλη ο οποίος αναφέρει τα εξής:
Με αφορμή τη διενέργεια πλειστηριασμού από το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου της πρώτης κατοικίας ενός συμπολίτη μας, δηλώνουμε την έμπρακτη στήριξή μας και υπογραμμίζουμε ότι είναι αδιανόητο, ένας συμπολίτης μας και η οικογένειά του να χάσουν το σπίτι τους.
Δηλώνουμε επίσης ότι τόσο δια της παρουσίας μας κατά τη διαδικασία, όσο και μέσω της Νομικής Υπηρεσίας δεν θα επιτρέψουμε τον εκπλειστηριασμό του σπιτιού τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν στο δρόμο.
Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους συμπολίτες μας, ώστε κανένας να μην κινδυνεύσει να χάσει την πρώτη κατοικία του, παρεμβαίνοντας δυναμικά κι αγωνιστικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δηλώνουμε την έμπρακτη στήριξή μας και υπογραμμίζουμε ότι είναι αδιανόητο, ένας συμπολίτης μας και η οικογένειά του να χάσουν το σπίτι τους.
Δηλώνουμε επίσης ότι τόσο δια της παρουσίας μας κατά τη διαδικασία, όσο και μέσω της Νομικής Υπηρεσίας δεν θα επιτρέψουμε τον εκπλειστηριασμό του σπιτιού τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν στο δρόμο.
Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους συμπολίτες μας, ώστε κανένας να μην κινδυνεύσει να χάσει την πρώτη κατοικία του, παρεμβαίνοντας δυναμικά κι αγωνιστικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο.
Εκδόθηκε η με αριθμό 259/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται :
                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                       Βραχνός  Παναγιώτης
                                               Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η
1.Κούκουζας Πέτρος, 2.Καρανάσιου Μαρία, 3.Γαρδέλης Επαμεινώνδας, 
4.Κόκκαλης Βασίλειος, 5.Πέππας Νικόλαος, 6.Σμυρνής Δημήτριος, 
7.Κάββαλος Ευάγγελος, 8.Σταθούλης   Σπυρίδων, 
9.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, 10.Τσιπουράκης Στέφανος, 
11.Καρλαύτης Δημήτριος, 12.Ζήκος Γεώργιος, 
13.Ιωάννου Αικατερίνη, 14.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, 
15.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, 16.Ιατρίδης Γεώργιος, 17.Ρώτας Κων/νος, 18.Αντωνόπουλος Κων/νος, 19.Φραγκάκη Αικατερίνη, 20.Τσίγκας Ευθύμιος, 21.Βελλής Αθανάσιος, 22.Κόνιαρης Πέτρος, 23.Παπαδόπουλος Μιχαήλ, 24.Βλάχου - Σταματάκη Ελένη, 25.Μαγιάκης Ελευθέριος, 
26.Ψάλτη Αικατερίνη, 27.Κουτσουβέλης Δημήτριος, 
28.Κορομπίλης Ιωάννης, 29.Φωτόπουλος Αθανάσιος, 30.Καρλατήρα Μαρία, 
31.Κλαπάκης Δορύλαος, 32.Ρούσσος Μιχαήλ, 33.Σπυρόπουλος Αναστάσιος, 34.Διακολιού Μαίρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου