Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Στις 8:30 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΕΙΚΟΣΙ(20) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»  (15/2017).  η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 27 Ιουνίου, στις 8:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 34ης και 35ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» οικονομικού έτους 2017
2. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Κατσάνης Χρήστος)
3. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (Υπόθεση Γκιώνη Ελένη)
4. «Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση  Κ.Ο.Κ» 
(Υπόθεση: ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ)
5. «Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση  Κ.Ο.Κ» 
(Υπόθεση: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)
6. Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (Υπόθεση Κυριαζή Όλγα) 
7. Εγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
8. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 318/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου.
9. Έγκριση παράτασης ή μη της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
10. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 11. Έγκριση ή μη 
του 3ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 
του 2ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) του Έργου 
«Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»
12. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αμαρουσίου για το έργο: 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Συμφωνίας Επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica» ακρωνύμιο «PRODESA», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»(HORIZON 2020)
14. Επιβολή προστίμου για παράνομα τοποθετημένα διαφημιστικά μέσα σε στέγαστρα συγκοινωνιών στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου 
Υπόθεση: ΜAX OUTDOOR AE
15. Έγκριση ή μη ανανέωσης παραχώρησης κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και βρίσκεται επί των οδών Στουντίου & Γκλιάτη 2 στο Μαρούσι.
16. Εισήγηση για έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης καθορισθέντος με βάση την υπ. αρ. 3216/2016  απόφαση Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο) που αφορά ρυμοτομία εδαφικής έκτασης εμβαδού 216 τμ. στο Ο.Τ. 977 με κ.α. 010124  της περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου για την οποία αποζημίωση αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος η κα Χρυσάνθη - Χρυσούλα Παππά του Ευάγγελου με βάση την  υπ. αρ. 281/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Απαλ/σεων), ωστόσο λόγω επιγενόμενου θανάτου αυτής, σημερινή δικαιούχος λήψης της ανωτέρω αποζημίωσης είναι η κα Μαρίνα Καλιαμούρη του Αντωνίου σύμφωνα με την υπ. αρ. 5/2017 διάταξη της Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων με βάση την οποία εκδόθηκε και προσκομίζεται στο Δήμο Αμαρουσίου το υπ. αρ. 9/10-4-2017 πιστοποιητικό Κληρονομητηρίου του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων. (υπόθεση  Χρυσάνθη- Χρυσούλα Παππά)
17. Εισήγηση καταβολής δικαστικών εξόδων που ορίστηκαν με βάση την υπ. αρ. 18/2015 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων). (Υπόθεση Ευρυδίκη χήρα Ανδρέα Χαικάλη, Κων/νου Σιγάλα)
18.Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού , άνω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου».
19. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού - απόσμησης φρεατίων υδροσυλλογής
20. Έγκριση ή μη του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου.
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου