Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Στις 6:30 μ.μ. ο Δηµόσιος Απολογισµός πεπραγµένων Δηµοτικής Αρχής Αμαρουσίου έτους 2016


Σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιου Αμαρουσίου (14/2017) , η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 27 Ιουνίου στις 6:30 μ.μ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, θα  συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα εξής θέματα:
∆ηµόσιος Απολογισµός πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής έτους 2016.
Απολογιστική τοποθέτηση της ∆ιοίκησης σχετικά µε την οικονοµική και διοικητική πορεία του ∆ήµου και την 
εφαρµογή του προγράµµατος της ∆ηµόσιας ∆ράσης.
Τοποθέτηση των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και ∆ηµοτικών Συµβούλων.
∆ιατύπωση παρατηρήσεων των κατοίκων και των φορέων της πόλης επί του απολογισµού.
                                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου