Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Την Πέμπτη το «6ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης»


ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Βασική αρχή εταιρικής διακυβέρνησης είναι ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική. 
Πυλώνα του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί το Δ.Σ. με συνέπεια ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των μελών του, το μέγεθος και η σύνθεσή του, ο τρόπος λειτουργίας του και αξιολόγησής του να επηρεάζουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής της οργάνωσης, δηλαδή την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης.
Στην ενότητα αυτή θα δούμε πως.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δ.Σ. έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας στην εκπροσώπηση της Ανώνυμης Εταιρείας. Τόσο ο νόμος, όσο και οι αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που προκύπτουν από κείμενα αυτορρύθμισης προβλέπουν τη λειτουργία Επιτροπών με στόχο τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Κάποιες από αυτές είναι υποχρεωτικές, όπως η Επιτροπή Ελέγχου ενώ κάποιες άλλες είναι προαιρετικές, όπως η Επιτροπή Αμοιβών και η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.  Πώς διαμορφώνεται η ευθύνη των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. δεδομένου ότι σε αυτές συμμετέχουν εκ του νόμου ή της φύσης του μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.;
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Ποια η συμβολή της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση των στόχων της καλής εταιρικής διακυβέρνησης; Υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται ήδη στην Ελλάδα και βοηθούν στη διοίκηση και τον έλεγχο των επιχειρήσεων υποστηρίζοντας τη στοχοθέτηση, τον εντοπισμό βασικών κινδύνων λειτουργίας, τον προσδιορισμό μέσων επίτευξης των εταιρικών στόχων, την οργάνωση του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων και την παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των παραπάνω;
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η εταιρική διακυβέρνηση προάγει τη διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων η οποία καθορίζει την ποιότητα της εσωτερικής και εξωτερικής της επικοινωνίας. 
Η επικοινωνία περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εργαζόμενους έως τους μετόχους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους δημόσιους φορείς, τους επενδυτές και την κοινωνία που επηρεάζεται από την οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας. 
Πώς η βελτίωση της πληροφόρησης που απορρέει από την εφαρμογή συστημάτων καλής εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης για την εταιρεία και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος;
ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ & ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των εταιρειών που ισχύει και στην Ελλάδα, επιφέρει μία σειρά από αλλαγές για όλες τις εταιρείες και κυρίως για τις εταιρείες δημόσιου ενδιαφέροντος. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στη νομοθεσία, πώς διορίζονται τα ελεγκτικά γραφεία και ποια είναι η μέγιστη διάρκεια ανάθεσης; Πώς καθορίζονται οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα ελεγκτικά γραφεία; Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αμοιβών για την παροχή των μη ελεγκτικών υπηρεσιών; Τι αλλάζει στη σύνθεση, τον διορισμό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου; Τι αλλάζει στο περιεχόμενο και την κατάρτιση της Έκθεσης Ελέγχου; Ποια είναι τα οφέλη και ποιες οι προκλήσεις από τη νέα μορφή της Έκθεσης Ελέγχου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου