Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Στις 6:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΔΕΚΑ(10) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»(21/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στις 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 29ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. Διαγραφές οφειλών - οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους για τέλη Νεκροταφείου
2. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ (υποθ.Κουράση Ιωάννη) 
3. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων ατομικών οστεοθηκών (υποθ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΡΑΥΤΗΣ)
4. Επικαιροποίηση της υπ'αρ.454/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος που κατατέθηκε στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας για οφειλή από πρόστιμο παράνομης διαφημιστικής επιγραφής, λόγω πίστωσης  στον  61/2010 Χ.Κ, αντί του ορθού 607/2012 Χ.Κ. και διαγραφή και επαναβεβαίωση του 40% της συνολικής οφειλής λόγω κατάθεσης της υπ. αριθ. ΑΚ3674/07.09.2012 προσφυγής,   για τον ορθό υπολογισμό προσαυξήσεων (Υπόθεση  ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ)
5. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2016
6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ι' κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
7. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισμού και εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Ν.4412/2016)
8. Καθιέρωση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στα γραφεία δηλώσεων γεννήσεων εντός των μαιευτηρίων Αμαρουσίου
9. Έγκριση ή μή της υπ'αριθ.228/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: <<Αναπροσαρμογή των Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών κοιμητηρίων >>
10. Έγκριση ή μή της υπ'αριθ.231/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: <<Τροποποίηση ή μη της 367/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά αναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος,υπεδάφους και λοιπών κοινοχρήστων χώρων κατάληψης>>
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                              ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου