Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΝΝΕΑ(9) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (32/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Κήρυξη ή μη του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Εργασίες καθαρισμού - συντήρησης κλιματιστικών μονάδων δικτύου ψύξης - θέρμανσης δημαρχιακού μεγάρου ως άγονου και έγκριση του υπ'αριθμ. 39855/09-09-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης εργασιών
3. Aπόρριψη ή μη ένστασης, της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ» επί του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια με τίτλο «προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμωνγια τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α» και έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων γενικών υπηρεσιών (N.4412/2016)
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων προμηθειών (N.4412/2016
6. Ακύρωση διαγωνισμού με αντικείμενο "εργασίες καθαρισμού των δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων (πλην ιστορικού κέντρου)
7. 'Εγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ 557, της περιοχής "Κάτω Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 1006α κατόπιν εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων (υπόθεση Παππή Κυριακή και Παππή Ευαγγελία) Φ. 3125
8. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, βάσει του αρ. 12 παρ. 13 Ν. 1337/1983, ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3212/2003, στο Ο.Τ. Γ 415 – αριθμός οικοπέδου 31 της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Βαλσαμάκη Παναγιώτη) φ. 2564
9. Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου, Χαλκιά Θεόδωρου, σε σεμινάριο
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου