Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού ΣυμβουλίουΑμαρουσίου»  (10/2017).  η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη  Μαϊου, στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Υπόθεση : Παπαϊωάννου Δημήτριος
2. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαιώμα χρήσης Οστεοφυλακίου (υποθ. Καραγιάννης Εμμανουήλ)
3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ Υπόθεση: Παναγιωταρά Κωνσταντίνα του Χαραλάμπου
4. Έγκριση ή μη επιστροφής χρημάτων που αφορούν τα διπλότυπα είσπραξης με είδος οφειλής παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής καθώς και μη αλλαγής του εντύπου της άδειας μουσικής, λόγω εφαρμογής του Ν. 4442 του ΦΕΚ 230/Α/2016 και της Εγκυκλίου 9 του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΠ 5951/24-02-2017
5. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Ά Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αμαρουσίου
6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Δ' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
7. Έγκριση ή μη δαπάνης για χορήγηση χρηματικού βραβείου για κεραμίστες της 53ης και 54ης Πανελλήνιας Έκθεσης Κεραμικής
8. Εγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
9. Εγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης δημοσιότητας
10. Έγκριση ή μη ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών e-dimos
11. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο "Ταχυδρομικά Τέλη (Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)"
12. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΟΔΩΝ»
13. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ YΦIΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 22-02-2013»
14. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «EΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.Γ414 ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ»15. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
16. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου "Διαμόρφωση πεζοδρομίων - διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα στα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου" 
17. Έγκριση ή μη του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και της παράτασης εκπόνησης της μελέτης "ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ"
18. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 28/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης «Καλοκαίρι στο Μαρούσι» και της δωρεάν παραχώρησης του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου του Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων έως σαράντα (40) παραστάσεων
19. Έγκριση ή μη της υπ’αρ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την συμπλήρωση της υπ’αρ.91/19-9-2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση
20. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ855 περιοχής "Άγιος Θωμάς" του Δήμου μετά από επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία "Μακαρώνα" - Εξέταση ενστάσεων.>>
21. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Επανέγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης περιοχής "Ελληνική Παιδεία" του Δήμου Αμαρουσίου>>
                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
                                                                 € « » $  ●▲▼◄► 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου