Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Στις 12:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ(17) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (16/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα  Πέμπτη 18 Μαίου στις 12:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, Γιαλούρη Παναγιώτη, Χαλκιά Θεόδωρου και Μάρκου Μαρία σε σεμινάριο
4. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος για τα τμήματα Α, Γ και Δ του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»και ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000160 - Δ3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» με τίτλο υποέργου “Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Βόρειος Τομέας Αττικής / Δήμος Αμαρουσίου)”»
5. Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που αφορούν ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000160 Δ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ), με τίτλο Υποέργου ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΒΑ (ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017)
6. Έγκριση ή μη πρακτικού και ματαίωση ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών του Τμήματος Β, του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020"και ένταξη της πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" με Κωδικό ΟΠΣ 5000160 - Δ3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ" με τίτλο υποέργου "Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Βόρειος Τομέας Αττικής / Δήμος Αμαρουσίου)"
7. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός και Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας»
8. Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
9. Εγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 0824, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ400 Α, θέση "Σισμανόγλειο - Ν. Μαρούσι" Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Γεωργίας Μπουτσιάνη)
10. Εγκριση καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 1070, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ778, θέση "Άγιος Θωμάς" Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Χαρίκλειας Κουβαρά).
11. Άσκηση ή μη του ενδίκου βοηθήματος της Παρέμβασης κατά της από 27.10.2011 και με αριθμό καταχ. ΑΚ3962/31.10.2011 Αίτησης Ακυρώσεως των 
α) Άννας Πιτταρά του Θεοδώρου και 
β) Βασιλείου- Ελευθερίου Πιτταρά του Θεοδώρου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εκδικάζεται την 7.06.2017), Υπέρ του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του Περιφερειάρχη Αθηνών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υπέρ α) της Ισχύος της τεκμαιρόμενης απόρριψης της από 21.07.2011 προσφυγής των καθ’ ων, ενώπιον του Γεν. Γραμ. της Αποκ. Διοικ. Αττικής β) Της υπ’ αριθ. 28456/31.12.2010 απόφασης του κ. Νομάρχη Αθηνών «Κύρωση της υπ’ αριθ. 2 Πράξης Εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής ενότητας 6 περιοχή «επέκταση Αγίου Θωμά» του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση Άννας Πιτταρά του Θεοδώρου και Βασιλείου – Ελευθερίου Πιτταρά του Θεοδώρου) Φ. 4605» .
12. Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το οικονομικό έτος 2017 σε δικαστικό επιμελητή
13. Τροποποίηση ή μη της υπ' αριθ.36/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
14. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4071/2012).
15. Ορισμός μελών Επιτροπής διαγωνισμού για το διαγωνισμό με τίτλο "ανάπλαση ΟΤ Γ1085"
16. Έγκριση επιδικασθεντος ποσού τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (υποθ. Μητροπουλος)
17. Συμβιβαστικός Καθορισμός Τιμής Μονάδος αποζημιούμενης εδαφικής έκτασης μετ' επικειμένων, στη θέση "Κάτω Ψαλίδι" στο Ο.Τ. Γ555 με αριθμ. κτημ. 1008 (υπόθεση Διονύσιος Αρνόκουρος Φ. 4681)
                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                       ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου