Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Εξώδικη διαμαρτυρία της ΚΕΔΕ, προς τον υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γ. Σταθάκη

 Επιβάλλεται η αποστολή προς τους Δήμους στοιχείων που αφορούν τα ακριβή εμβαδά ακινήτων που τακτοποιήθηκαν μετά την δημοσίευση του Ν.4178/2013 ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση οφειλών που αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στους συγκεκριμένους χώρους.
 Εξώδικη δήλωση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ.Σταθάκη απέστειλε η ΚΕΔΕ, διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι δεν έχουν παρασχεθεί στους Δήμους στοιχεία που αφορούν τα ακριβή εμβαδά ακινήτων που τακτοποιήθηκαν μετά την δημοσίευση του Ν.4178/2013 ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση οφειλών που αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στους συγκεκριμένους χώρους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο προβλέπεται η τακτοποίηση ορισμένων αυθαιρέτως κατασκευασθέντων χώρων και η σχετική διαδικασία υποβολής και κωδικοποίησης των στοιχείων με ηλεκτρονικά αρχεία.
Επίσης με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» προβλέφθηκε η διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και η τακτοποίηση αυτών υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ανωτέρω νόμος.

Επισημαίνεται ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι Πολεοδομίες των Δήμων καταχώρησαν τα στοιχεία και είχαν υποχρέωση να διαβιβάσουν απολογιστικά προς το ΥΠΕΝ.
Επομένως για τις τακτοποιήσεις χώρων και χρήσεων που έγιναν υπό το καθεστώς του ανωτέρω νόμου, οι Δήμοι έχουν κατά βάση τα στοιχεία των ακινήτων που τακτοποιήθηκαν ώστε να προχωρήσουν στην αντίστοιχη βεβαίωση των πρόσθετων τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους αυτούς που ηλεκτροδοτούνται.
Όπως υπογραμμίζεται στην εξώδικη διαμαρτυρία «το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν.4178/2013 και εντεύθεν είναι ότι με τη νέα ρύθμιση που επήλθε με τον ανωτέρω νόμο προβλέφθηκε ότι η διαδικασία υπαγωγής των αυθαίρετων χώρων και τακτοποίηση τούτων διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ή άλλης δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
 Σαν συνέπεια τούτου είναι ότι οι Δήμοι δεν διαθέτουν πλέον τα στοιχεία εκείνων των ακινήτων που τακτοποιούνται και που επιβάλλεται πλέον από της υποβολής της δηλώσεως υπαγωγής να επιβαρυνθούν με τα αντίστοιχα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ώστε οι Δήμοι ενόψει της ανταποδοτικότητας των τελών να είναι σε θέση να προσφέρουν τις ανταποδοτικές αυτές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού χωρίς την πρόσθετη  επιβάρυνση των κατοίκων που έχουν δηλώσει τα ακριβή εμβαδά των ακινήτων τους.
Πέραν των ανωτέρω, η μη απόδοση στους Δήμους των στοιχείων αυτών που απαιτούνται για την βεβαίωση των αντιστοιχούντων τελών στους χώρους που τακτοποιούνται ενέχει τον κίνδυνο παραγραφής της απαίτησης αυτής εκ μέρους των Δήμων με συνεπακόλουθο την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για διάπραξη του αδικήματος της απιστίας του άρθρ. 256 ΠΚ εκ μέρους των οργάνων των Δήμων».
Κατόπιν τούτων η ΚΕΔΕ, με δεδομένο ότι τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος νομικά πρόσωπα ή Δημόσιες Αρχές μετά από αντίστοιχη εντολή του αρμόδιου υπουργού υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα στοιχεία αυτά στους Δήμους, ζητά την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων προς τους Δήμους της χώρας ώστε να καταστεί εφικτή η βεβαίωση εκ μέρους των ΟΤΑ των αντίστοιχων τελών εις βάρος των υπόχρεων και ωφεληθέντων από την τακτοποίηση των ακινήτων τους.
                                                         Το πλήρες κείμενο του εξώδικου
                                          ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
Θέμα: «Παροχή στοιχείων προς τους Δήμους που αφορούν τα ακριβή εμβαδά ακινήτων που τακτοποιήθηκαν μετά την δημοσίευση του Ν.4178/2013 ώστε να καταστεί δυνατή η βεβαίωση οφειλών που αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού επί των χώρων αυτών».

                                                                        **************
α) Με βάση τις διατάξεις του Ν.3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις».
Προβλέφθηκε η διατήρηση των αυθαιρέτων χώρων και χρήσεων υπό την έννοια του ότι βελτιώνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης των αυθαιρεσιών με απώτερο σκοπό την βελτίωση των όρων ζωής των πολιτών και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής βλάβης που προκλήθηκε.
 Με την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου προβλέφθηκε η τακτοποίηση ορισμένων αυθαιρέτως κατασκευασθέντων χώρων και η σχετική διαδικασία υποβολής και κωδικοποίησης των στοιχείων με ηλεκτρονικά αρχεία.
β) Επίσης με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» προβλέφθηκε η διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και η τακτοποίηση αυτών υπό τις προϋποθέσεις που έθεσε ο ανωτέρω νόμος.
Και στην περίπτωση αυτή προβλέφθηκε η διαδικασία υποβολής και κωδικοποίησης των στοιχείων με ηλεκτρονικά στοιχεία.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (Ν.3843/2010, Ν.4014/2011) οι Πολεοδομίες των Δήμων καταχώρησαν τα στοιχεία και είχαν υποχρέωση να διαβιβάσουν απολογιστικά προς το ΥΠΕΝ (άρθρ. 5 και 6 Ν.3843/2010 και άρθρ. 24 Ν.4014/2011).
Επομένως για τις τακτοποιήσεις χώρων και χρήσεων που έγιναν υπό το καθεστώς του ανωτέρω νόμου , οι Δήμοι έχουν κατά βάση τα στοιχεία των ακινήτων που τακτοποιήθηκαν ώστε να προχωρήσουν στην αντίστοιχη βεβαίωση των πρόσθετων τελών καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους αυτούς που ηλεκτροδοτούνται.
γ)Νόμος 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
Το σοβαρό ζήτημα που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν.4178/2013 και εντεύθεν είναι ότι με τη νέα ρύθμιση που επήλθε με τον ανωτέρω νόμο προβλέφθηκε ότι η διαδικασία υπαγωγής των αυθαίρετων χώρων και τακτοποίηση τούτων διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ή άλλης δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Σαν συνέπεια τούτου είναι ότι οι Δήμοι δεν διαθέτουν πλέον τα στοιχεία εκείνων των ακινήτων που τακτοποιούνται και που επιβάλλεται πλέον από της υποβολής της δηλώσεως υπαγωγής να επιβαρυνθούν με τα αντίστοιχα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ώστε οι Δήμοι ενόψει της ανταποδοτικότητας των τελών να είναι σε θέση να προσφέρουν τις ανταποδοτικές αυτές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού χωρίς την πρόσθετη  επιβάρυνση των κατοίκων που έχουν δηλώσει τα ακριβή εμβαδά των ακινήτων τους.
 Πέραν των ανωτέρω η μη απόδοση στους Δήμους των στοιχείων αυτών που απαιτούνται για την βεβαίωση των αντιστοιχούντων τελών στους χώρους που τακτοποιούνται ενέχει τον κίνδυνο παραγραφής της απαίτησης αυτής εκ μέρους των Δήμων με συνεπακόλουθο την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για διάπραξη του αδικήματος της απιστίας του άρθρ. 256 ΠΚ εκ μέρους των οργάνων των Δήμων.
Επειδή, το Υπουργείο σας είναι σε θέση να διαβιβάσει στους Δήμους τα ανωτέρω στοιχεία ώστε αυτοί εγκαίρως να ενεργήσουν τα νόμιμα.
Επειδή, τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο σας νομικά πρόσωπα ή Δημόσιες Αρχές μετά από αντίστοιχη εντολή σας υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα στοιχεία αυτά.
Επειδή, η ΚΕΔΕ προσφέρεται να συνδράμει στην υλοποίηση αυτής της αναγκαίας υποχρέωσης του δημοσίου να γνωστοποιήσει καθ’οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία αυτά.
Δια τούτο(και με ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας)
                                                                    ΖΗΤΟΥΜΕ
Όπως με εντολή σας προκαλέσετε την υλοποίηση της αποστολής των ανωτέρω στοιχείων προς τους Δήμους της χώρας ώστε να καταστεί εφικτή η βεβαίωση εκ μέρους των ΟΤΑ των αντίστοιχων τελών εις βάρος των υποχρέων και ωφεληθέντων από την τακτοποίηση των ακινήτων τους.
Aθήνα, 30/3/2017
                                                     Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ
                                                                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                            Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651,

                                                  E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου