Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΔEΚΑ(10) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (12/2017), η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Απριλίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201. 
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Ορισμός υπαλλήλου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2017 και διάθεση πιστώσεων πάγιας προκαταβολής
3. Εξέταση της ψηφιακά υπογεγραμμένης (2017.03.20 – 12:26:37) και αναρτηθείσας στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ προδικαστικής προσφυγής του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε», που αφορά στον ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»
4. Έγκριση ή μη πρακτικού, ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου και επανάληψη ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών του Τμήματος Β με τροποποίηση ή μη των όρων της, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
"Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020"και ένταξη της πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" - Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" με Κωδικό ΟΠΣ 5000160 - Δ3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ" με τίτλο υποέργου "Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Βόρειος Τομέας Αττικής / Δήμος Αμαρουσίου)
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων του Ν 4412/2016 με  εκτιμώμενη αξία έως 1.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
6. Επιλογή αναδόχου εταιρείας για τη διαχείριση: α) μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και β) μεταχειρισμένων άδειων μελανοδοχείων  του Δήμου Αμαρουσίου7. Εγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ'αριθ 1688/2016 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
8. Εγκριση ή μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά της υπ'αριθ 1463/2016 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
9. Εγκριση ή μη όρων διακήρυξης
10. Έγκριση ή μη Κατακύρωσης Αποτελέσματος Διαγωνισμού για εκμίσθωσης κυλικείου εντός  του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του Δήμου  Αμαρουσίου
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου