Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (31) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» (8/2017).  η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Aπριλίου, στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. για Ζαγκότση Άγγελο του Δημητρίου
2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαιώμα χρήσης οικ.τάφου (υποθ.Ζαριφοπούλου Χρυσούλα)

4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Παπαχαραλάμπους Αφροδίτη)
5. Μη επαναβεβαίωση οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ)
6. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Γ' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
7. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο αφορά σε εξόφληση του έτους 2016
8. Απόδοση ποσού από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) στις ΣχολικέςΕπιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου ως έναντι για το διάστημα από 01/01/2017-24/03/2017

9. Διόρθωση της με αριθ. 429/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
10. Συμπλήρωση της με αριθ. 329/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου
11. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (N.4412/2016)
12. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
13. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
14. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ"
15. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ" 16. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Απορροή Ομβρίων Υδάτων Περιοχής Στουντίου Α" ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ :
1. ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Άρθρου 63 του Ν.3669/2008 για την ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ
ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
2. ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
17. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Δίκτυο Αγωγών Ομβρίων Περιοχής Ψαλιδίου"ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ :
1. ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Άρθρου 63 του Ν.3669/2008 για την ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ, 
2. ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
18. Έγκριση ή μη διαγωνισμού για εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου, για την στέγαση Εκπαιδευτικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου
19. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στην "Αστική Αρχή" με την Επωνυμία "Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών" (North AthensPartnership) για την συγκρότηση του "Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα" (ΜΕΑΠ) της Αττικής με αξιοποίηση του "εργαλείου" της "Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης", και Υποβολής πρότασης (Φάκελο Υποψηφιότητας) στο πλαίσιο της από 24/02/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01/03/2017) (Α.Π.: 715, κωδικό ΑΤΤ050) Πρόσκλησης, στις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020
20. Έγκριση Υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "Urban Innovative Actions
21. Έγκριση ή μη τιμής εκκίνησης πλειοδοτικής Δημοπρασίας Περιπτέρων
22. ANAΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 318/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
23. Έγκριση ή μη συμφώνου συνεργασίας για την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο
24. Έγκριση ή μη παραχώρησης άνευ τιμήματος-ατελώς τμήματος στην οδό Ερμού 27 στο κέντρο Αμαρουσίου στο ύψος της ALPHA BANK στο Σύλλογο «Αμαρυσία Εστία» για έκθεση χειροτεχνιών του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Αμαρουσίου
25. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής - Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου
26. Τροποποίηση ή μη της υπ.αριθμ. 47/2017 Α.Δ.Σ. για παράταση του χρόνου ταφής
27. Έγκριση ή μη αμοιβής χειρισμού υπόθεσης λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης
28. Λήψη Απόφασης για τον Ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για τον διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 29. Έγκριση ή μη της υπ'αρ.13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την συμπλήρωση της τιμολογιακής πολιτικής των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση
30. Έγκριση αποτελεσμάτων εκκαθάρισης της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου" (ΔΕΑΔΑ) και ανάληψη από το Δήμο Αμαρουσίου απαιτήσεών της και υποχρεώσεων
31. Έγκριση ή μη της υπ'αριθμ. 25/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά "Χορήγηση ή μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) (νέα θέση, λόγω έργων, επί των οδών Β. Όλγας και τέρμα 28ης Οκτωβρίου, πλατεία Γαρδέλη), στο Μαρούσι στον κο Ιωάννη Δημητρακόπουλο του Νικολάου."
                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου