Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ(33) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» (22/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 15 Νοεμβρίου, στις 6:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 
1. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου 
2. Δ΄ τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 
3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016 
4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. (υποθ.Αφοι Αλιβιζάτου & Σια Ο.Ε.) 
5. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από εισφορά σχεδίου πόλης και ύδρευση (Υπόθεση: Δημηρούδης Παναγιώτης) 
6. Διαγραφή δόσεων από τους υπ'αριθ. 240-241-242/30.03.16 χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση (Υπόθεση: Κάτσουλα Κωνσταντίνα) 
7. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Ζιαβράς Θωμάς) 
8. Διαγραφές οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Γκουρβέλου Γεωργία) 
9. Διόρθωση επωνύμου αρχικού δικαιούχου του υπ αριθ. Ο.Τ. 26-09 Π.Ν. οικογενειακού τάφου 
10. Απόδοση ποσών από τις Σχολικές Επιτροπές στον Δήμο Αμαρουσίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σχετικών με τους λογαριασμούς ρεύματος των παροχών των σχολείων για τους μήνες Ιανουάριο-Αύγουστο έτους 2016 
11. Απόδοση ποσού από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο αφορά σε υπόλοιπο του έτους 2015 
12. Απόδοση μέρους ποσού (Γ΄ δόση) από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) έτους 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών 
13. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2016, των Α΄/βάθμιων και Β’/βάθμιων σχολείων ( Δ’ Κατανομή ) 
14. Απόδοση ποσού στην «Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016 
15. Εγκριση η μη παρατασης της ημερομηνιας ληξης του εργου ΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ" 
16. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ" 
17. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ" 
18. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
19. Έγκριση ή μη  της οριστικής μελέτης του έργου ‘’ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ’’ 
20. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» 
21. Έγκριση ή μη παράτασης του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων» 
22. Έγκριση ή μη αποζημίωσης χρήσης του 11ου Νηπιαγωγείου , Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου, Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ Αναβρύτων  Δήμου Αμαρουσίου, μέχρι την ολοκλήρωση της σχολικής περιόδου 
23. Ορισμός Συντονιστή του Δήμου Αμαρουσίου προγραμμάτων Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας 
24. Έγκριση για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Ωκεανίδων μεταξύ των οδών Άρη Φακίνου και Βεροίας στο Μαρούσι 
25. Σύσταση προσωπαγών θέσεων 
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.102/18-10-2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την δεύτερη (2η) αναμόρφωσης του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2016 
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.101/18-10-2016 απόφασης του Δ.Σ.  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την δεύτερη (2η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2016 
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.108/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2017 
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.109/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά τον Ετήσιο Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.110/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.113/09-11-2016 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου», που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/16-11-2015 απόφασης Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης 
32. Έγκριση ή μη της 125/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Έγκριση η μη Χωροθέτησης θέσης μνημείου αφιερωμένου στην μνήμη του Ν. Καπετανίδη>> 
33. Έγκριση ή μη της 126/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής"
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                         ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου