Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

OKTΩ (08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(5/2017) του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου, στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης κτιστής ατομικής οστεοθήκης (υποθ.ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΔΗ)
2. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής (υποθ.Ειρήνη Ρομποτή)
3. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Β' κατανομής 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
4. Ορισμός εκπροσώπου του Μετόχου-ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»
5. Έγκριση όρων σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αμαρουσίου με το ΤΠΔ, κατ' άρ. 81 του ν. 4316/2014
6. Έγκριση του από 12.02.2015 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της "Αθμονο Ακινήτων ΑΕ ΟΤΑ".
7. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
8. Έγκριση μεταφοράς προσωπικού της "Αθμονο Ακινήτων ΑΕ ΟΤΑ" και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                        ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου