Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΤΡΙΑ (03) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (8/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201 * Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. «Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια με τίτλο:
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ”».
3. Aσκηση ή μη από το Δήμο Αμαρουσίου ενδίκου μέσου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της υπ. αρ. 11372/2016 απόφασης του 28ου τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 
(υπόθεση εταιρίας ALL SPORT A.E.) Φ. 2505-8170
                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου