Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

TΕΣΣΕΡΑ(4) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (5/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201

* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Ματαίωση ή μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και επανάληψη ή μη του συνοπτικού διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο:
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
3. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος λόγω ρυμοτομίας, στο Ο.Τ. Γ 847 (ΚΑ:0453) -της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου, με δικαιούχο τον Δήμο Αμαρουσίου.
 Φερόμενη ιδιοκτησία: 
α) Μιχαήλ Κάραλη και 
β) Ελένης Μέμου. Φ. 4961
4. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος εμβαδού 93,50 τ.μ. που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, βάσει του αρ. 12 παρ. 13 Ν. 1337/1983, ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3212/2003, στο Ο.Τ. Γ 798 της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου με κ.α. 0205. (υπόθεση Επιτρόπου Κων/νος) φ. 3487
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου