Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Στις 6:30 μ.μ. η διπλή συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»

Η «Έγκριση ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως του ∆ήµου έτους 2015» είναι το θέμα που απασχολήσει την Ειδική συνεδρίαση (27/2016) του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, στις 8:00 μ.μ, 
στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 & του άρθρου 163 του Ν.3463 
Θα προηγηθεί  στις 6:30 μ.μ. η Τακτική συνεδρίαση(26/2016)  
του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου», η Ημερήσια Διάταξη της οποίας περιλαμβάνει προς συζήτηση, τα εξής 30 θέματα:
1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016 
2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 
3. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016 
4. Διαγραφή 60% οφειλής λόγω προσφυγής -  Ο.Τ.Ε Α.Ε 
5. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Αφοι Ρουμελιώτη Τεχνική Ο.Ε.)
6. Ορθή Επανάληψη της υπ’αριθ. 350/2016 απόφασης που αφορά “Διαγραφές οφειλών-οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους για τέλη Νεκροταφείου” 
7. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 40 € από την πληρωμή προστίμου Κ.Ο.Κ  (υποθ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών Υπόθεση: TI Sparkle Greece S.A.ρώην Mediterranean Nautilus Greece S.A
9. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016 
10. Καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2015 έως 30/4/2016 ως υπόλοιπο ποσό, και το αναλογούν ποσό για τους μήνες Μάιο - Αύγουστο 2016 
11. Καταβολή  ποσού ως αποζημίωση χρήσης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την  μίσθωση του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/09/2015 έως 30/4/2016 
12. Καταβολή ποσού ως αποζημίωση χρήσης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την μίσθωση του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στους δικαιούχους εκμισθωτές, χρονικής περιόδου από 01/07/2011 έως 31/08/2015 
13. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
14. Έγκριση ή μη συγκριτικού πίνακα και παράταση για το έργο “Υδραυλικές – Γεωλογικές Μελέτες και τοπογράφηση ρέματος Σαπφούς” 
15. Έγκριση παράτασης ή μη της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
16. Έγκριση προμήθειας - χορήγησης διατακτικών σε απόρους δημότες - κάτοικους του Δήμου μας για τη προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους 
17. Ορισμός  μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - «Σχολική Επιτροπή A'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισμός θητείας αυτών 
18. Ορισμός  μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - «Σχολική Επιτροπή B/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισμός θητείας αυτών 
19. Ορισμός: 
α) ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αμαρουσίου (Δ.Ε.Π.Α.) με τον αναπληρωτή του και 
β) μέχρι δυο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της παραπάνω επιτροπής 
20. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» 
21. Καθορισμός αμοιβής στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 230/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
22. Έγκριση μελετών για το έργο: 
«Αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας»
23. Προσωρινή ρύθμιση οφειλής του Δήμου Αμαρουσίου προς την Εθνική Τράπεζα 
24. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου « Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» «Αμαρυσία Άρτεμις»  (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) περί μη ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τη δομή του Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” 
25. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS):5001478, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 
26. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία & Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002032, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 
27. Τροποποίηση της 359/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά αναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος, υπεδάφους και λοιπών κοινοχρήστων χώρων κατάληψης σύμφωνα με το υπ'αρ.πρ. 91767/33764/14.11.16 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
28. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
«Χωροθέτηση νέας συμπληρωματικής θέσης (πιάτσας) στάσης - στάθμευσης ΤΑΞΙ (2 θέσεων αυτοκινήτων), επί της οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού» 
29. Έγκριση ή μη της 140/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
«Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Ακακιών, στο Μαρούσι»
30. Έγκριση ή μη της 89/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
 «Έγκριση πρότασης υψομετρικής μελέτης οδών πέριξ Ο.Τ. Γ-1059»
=================================================================
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                      ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ
                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου