Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Ογδόντα θέσεις εργασίας για Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου

                           Αιτήσεις έως τις 15 Οκτωβρίου

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προκηρύσσει - ανακοινώνει την πρόσληψη έως ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού δια της ∆ιεύθυνσης «Άθληση για Όλους», Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων, αριθµού και ειδικοτήτων σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνακα.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5
•►ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 8
•►ΜΛΑ-ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΥΓΕΙΑ- ΑΕΡΟΒΙΚΗ5
ΡΥΘΜΙΚΗ 5
•►ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΗ 5
ΕΝΟΡΓΑΝΗ 4
•►ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 5
ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 2
•►ΤΖΟΥΝΤΟ 2
ΣΤΙΒΟΣ 2
•►ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 8
•►ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΩΜΑ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 6
•►ΑΜΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΜΕΑ 6
•►ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α) 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ∆ΕΝ∆ΡΟΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΣΧΟΙΝΟ∆ΙΑΠΕΡΑΣΗ Κ.Α.) 2
ΖΟΥΜΠΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3
•►ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 2
ΓΙΟΓΚΑ-ΠΙΛΑΤΕΣ 4
                            ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων µέχρι και δέκα (10) ηµέρες µετά την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφηµερίδα. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής & να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Αµαρουσίου(οδός Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα), 

τηλ. επικοινωνίας: 
210-6107.650-651 από την 06-11-2016 & για δέκα (10) ηµέρες έως και την 15-11-2016. 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 
από τις 10.00 π.µ. έως τις 2:00 µ.µ.
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.
                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου