Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΠΤΑ(07) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (14/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα  18 Απριλίου, στη 1:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτύπωση φυλλαδίων –αφισών - καρτών – προσκλήσεων κλπ εντύπων για αθλητικές - πολιτιστικές κλπ εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου
3. Εγκριση ή μη Δαπάνης Υδροδότησης του ΚΧ 08&ΟΤ5
4. Έγκριση πληρωμής της συνδρομής στο Δίκτυο EUROCITIES για το έτος 2016
5. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' αρ. πρωτ. 59674/15.03.2016 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής.
6. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των υπ' αρ. πρωτ. 20650/4649/18.03.2016 και
20072/7479/18.03.2016 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
7. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά των υπ' αριθμ. 2693/2015, 2694/2015,2695/2015,2696/2015 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 6ο ).
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου