Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Ανανεωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος»

Από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος η κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet)» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου μετονομάζεται σε ειδίκευση «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος», η οποία πλέον θα υπάγεται στο ΠΜΣ «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση».
Το  Ανανεωμένο Πρόγραμμα, χτίζοντας στην εμπειρία 13 ετών, παραμένει προσηλωμένο στους ίδιους στόχους, δηλαδή στον συνδυασμό της θεωρητικής διδασκαλίας με την εμπειρική μελέτη των διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών ζητημάτων περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού περιεχομένου. 
Απώτερος σκοπός της Ειδίκευσης είναι οι αποκτώντες το μεταπτυχιακό δίπλωμα να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν είτε ακαδημαϊκά, είτε ως στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 
Οι σπουδές έχουν διάρκεια τριών εξαμήνων (2 διδακτικά εξάμηνα και 1 εξάμηνο για την έρευνα και συγγραφή διπλωματικής εργασίας).

Η διδασκαλία της εν λόγω ειδίκευσης συνεχίζει να στηρίζεται από Καθηγητές, Ερευνητές, αλλά και Διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚεΠΕΚ).
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας ή πτυχιούχους αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 13 Ιουλίου 2018
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και στις εξής διευθύνσεις:
Προκήρυξη: http://deps.panteion.gr/images/prokir-dieth-ebrop-dik-doakib-9-6-18.pdf
Κανονισμός Σπουδών: http://deps.panteion.gr/images/kanonismow-pms-dieth-ebrop-dika-diAKIB-9-6-18.pdf
Αίτηση: http://deps.panteion.gr/images/aitisi-pms-ded-dp-8-6-18.pdf
                                                            ●►€ $   « » ▲▼◄►

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου