Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου

ΟΚΤΩ (8) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (35/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα  Τρίτη 11 Οκτωβίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για τη προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου ‘’Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.’’
3. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και υλικών ηλεκτροφωτισμού
4. Αναπροσαρμογή των Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών κοιμητηρίων
5. Έγκριση άσκησης και συζήτησης της από 08-10-2015 αγωγής (ΓΑΚ: 93666/2015 και ΑΚΔ: 12134/2015) του Δήμου Αμαρουσίου κατά του Ελληνικού Δημοσίου – Υπόθεση ακινήτου Αγ. Αθανασίου 31 (κτηματολόγιο)
6. Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του εξώδικου και δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων που έχουν σχέση με τον καταλογισμό δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, του Τ.Α.Π., των τελών χρήσης υπεδάφους κοινοχρήστων χώρων και προστίμων εις βάρος των φυσικών και νομικών προσώπων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα από τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν εισπράττει ο δήμος μας
7. Τροποποίηση ή μη της 367/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά"Aναπροσαρμογή τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, οδοστρώματος, υπεδάφους και λοιπών κοινοχρήστων χώρων"
8. Ορισμός νέας ημερομηνίας Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Μίσθωσης για την εκμίσθωση κυλικείου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του Δήμου Αμαρουσίου
                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου