Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΤΡΙΑΝΤΑΕΠΤΑ(37) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (8/2016), του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 17  Μαίου, στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 11ης και 12ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. B΄ Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016
2. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Ά Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου
3. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένης ατομικής οστεοθήκης (υποθ. Ε.Παπαϊωάννου)
4. Εγκριση περιέλευσης στο Δήμο οικογενειακού τάφου και εκ νέου παραχώρηση αυτού
5. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους2016
6. Αντικατάσταση ή μη μέλους επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και εκ νέου συγκρότησηαυτής
7. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του ΥπουργείουΕσωτερικών της Δ' κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικώνδαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΔήμουΑμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ )"
8. Απόδοση ποσών από τις Σχολικές Επιτροπές στον Δήμο Αμαρουσίου ως αχρεωστήτωςκαταβληθέντων, σχετικών με τους λογαριασμούς ρεύματος των παροχών των σχολείων έτους2015
9. Απόδοση ποσού στη "Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" απότους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφοράστον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2016
10. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους ΚεντρικούςΑυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2016, τωνΑ/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Β' Κατανομή, έτους 2016)
11. Απόδοση μέρους ποσού (Α' Δόση) από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.)έτους 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των Σχολικών Επιτροπών
12. Επικαιροποίηση της με αρ.467/2015 Α.Δ.Σ στο σημείο που αφορά Απόδοση ΦόρουΗλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου ετών2011 - 2014, για λειτουργικές ανάγκες"
13. Εγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου : "ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΨΑΛΙΔΙΟΥ"
14. Έγκριση ή μη της υπ'αριθ 8/2016 μελέτης του έργου " Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αγ.Νικολάου''
15. Έγκριση ή μη διενέργειας πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
16. Έγκριση ή μη μελέτης για "Δαπάνες Εστίασης για Πολιτιστικές - Αθλητικές Εκδηλώσεις
Δήμου Αμαρουσίου"
17. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ασφάλιση
Μεταφορικών Μέσων Δήμου Αμαρουσίου
18. Έγκριση ή μη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κλαδέματος
υψηλών δένδρων
19. Έγκριση ή μη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης,
υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους
προστασίας και του antivirus»
20. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια
γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες
του Ν.Π. του Δήμου «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»
21. Έγκριση ή μη διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ διαγωνισμού με σκοπό την
προμήθεια με τίτλο ""ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ"
22. Έγκριση ή μη ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου στην ιστοσελίδα της εταιρείας
"Δομική Ενημέρωση Α.Ε."
23. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
24. Έγκριση ή μη τροποποίησης Παραρτήματος 2 της από 05-09-2008 σύμβασης πώλησης
φυσικού αερίου για την αεριοκίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών δημοτικών οχημάτωνμεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας "ΔΕΠΑ Α.Ε."
25. Έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης προς την «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» του δικαιώματος χρήσης του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου του ΑμαλίειουΟικοτροφείου Θηλέων για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Καλοκαίρι στο Μαρούσι»
26. Έγκριση ή μη Κανονισμού Λειτουργίας αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του ΔήμουΑμαρουσίου
27. Έγκριση ή μη Κανονισμού υλοποίησης προγραμμάτων αθλητικής ανάπτυξης & αθλοπαιδιώντου Δήμου Αμαρουσίου
28. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 15/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚοινωφελούςΕπιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής τωνπολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων για το οικονομικό έτος 2016
29. Εισήγηση-Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για ανανέωση μείωσης ύψους μισθώματοςακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4071/2012)
30. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρουσίου
31. Έγκριση ή μη της 59/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Λήψηαπόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού"
32. Έγκριση ή μη της 57/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μηκυκλοφοριακών μέτρων αύξησης της οδικής ασφάλειας επί της οδού Νερατζιωτίσσης στον ισόπεδο κόμβο της Αττικής Οδού"
33. Έγκριση ή μη της 60/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 167/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς το άρθρο 3, παρ. δ και στ, κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 3154/01-3-2016 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου"
34. Έγκριση ή μη της 69/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Στουντίου, Αλιστράτης, Τσουνιά, Μεσσήνης, Ολυμπιονίκη Ελ. Παπασυμεών, Παμίσου, λόγω του έργου με τίτλο: "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α"
35. Έγκριση ή μη της 70/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: " Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω του έργου με τίτλο: "ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" (οδoί Ρέας, Ψαρών και Α. Παπανδρέου)
36. Έγκριση ή μη της 71/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ή μη της νέας αρίθμησης της οδού Κανάρη και μετονομασία οδού στην περιοχή Ανάβρυτα - Αμαρουσίου"
37. Έγκριση ή μη της 72/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων Συσσωρευτων των Οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου"

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                       ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

===================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου