Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»

ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»  (15/2018), η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιουλίου, στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. 3η Αναμόρφωση προυπολογισμού Δημου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Aμαρυσία Άρτεμις”
(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)”
3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για σύνδεση με τον αγωγό αποχέτευσης και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Υπόθεση: Διαμαντοπούλου Λαμπρινή
4. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2018
5. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΣΤ' κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
6. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδηλώσεις
7. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για
την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΔΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ» και έγκριση όρων αυτής
8. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για
την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» και έγκριση όρων αυτής
9. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για
την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΔΟΥ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» και έγκριση όρων αυτής
10. Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Αγωγοί Ομβρίων περιοχής Κέντρου
Αμαρουσίου»
11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
12. Έγκριση ή μη της 20/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Ανάκληση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αριθ. 11/2018 "
13. Έγκριση ή μη της 21/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση
ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου"
                             ==============================================
                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
                 ==========================================================

                                                             € $  ●► « » ▲▼◄ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου