Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Στις 6:30 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ(22) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(13/2017) του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου, στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Ενημέρωση - συζήτηση επί του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του ΔήμουΑμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών - Ποδηλάτων»
2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ. Χατζόπουλος Γεώργιος)
3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου(υποθ.Ζωγραφάκη Παναγιώτα)
4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου(υποθ.Νανούρης Νικόλαος)
5. Διαγραφή χρέωσης από οφειλή ειδικού φόρου 2% 
Υπόθεση: Επιχείρηση FASHIONDISTRIBUTION A.E., Golden Hall
6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη καθαριότητας & φωτισμού Υπόθεση: Μιχαλίτση Μακρίνα
7. Έγκριση ή μη ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αμαρουσίου σε ιστοσελίδα πολεοδομικού καιτεχνικού περιεχομένου - Δομική Ενημέρωση Α.Ε.
8. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τηνπρομήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητών υπολογιστών »
9. Έγκριση ή μη σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή - Διαμόρφωση Οδών στο Δήμο Αμαρουσίου» 
10. Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: 
«Διανοίξεις - Διαμορφώσεις Οδών»
11. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ. ΜΕΛΕΤΗΣ» ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ" 
12. Λήψη απόφασης για την ένσταση με αρ. πρωτ. 8840/28-02-2017 της αναδόχου Κ/ΞΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 7146/20-02-17 απόφασης της Δ/νσηςΤεχνικών Έργων, όσον αφορά την προέγκριση του 3oυ AΠΕ του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
13. Έγκριση ή μη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου:«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»
14. Παραχώρηση μηχανημάτων καθαριότητας στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
15. Παραχώρηση μηχανημάτων καθαριότητας στον Δήμο ΑΝΔΡΟΥ
16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Συμφωνίας Επιχορήγησης για την υλοποίηση τουέργου με τίτλο:
 «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica»ακρωνύμιο «PRODESA», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (HORIZON 2020)
17. Έγκριση διενέργειας 40 παραστάσεων στον υπαίθριο περιφραγμένο χώρο στο ΟΤ 495 σύμφωνα με το αρ.4 παρ.4 του Ν.4229/2014
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αρ.41/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορά την δεύτερη (2η) τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ'αρ.42/2017 απόφασης (ορθή επανάληψη) του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την δεύτερη (2η)αναμόρφωση του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ'αρ.43/2017 απόφασης (ορθή επανάληψη) τουΔ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την κατάρτιση και έγκρισητης εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2017, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί απότο δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012
21. Έγκριση ή μη της 70/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
Έγκριση ήμη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, λόγω του έργου με τίτλο: 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (οδoί Ρέας, Ψαρών & Α. Παπανδρέου)
22. Έγκριση ή μη της υπ'αριθμ. 30/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
«Έγκριση ή μη κατάργησης θέσης περιπτέρου και μεταφορά αυτής»
                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου