Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Πῶς ἡ Hellas ἔγινε ... Ellada!

Ἡ πλέον κραυγαλέα ἀπόδειξη ἀποικισμοῦ μίας κουλτούρας ἀπὸ τὴν Δύση εἶναι ἡ ἐξασθένηση τῆς γλώσσης τῆς ἀποικισμένης χώρας μέχρι καὶ ἐξαφανίσεώς της καὶ ἡ ἀντικατάστασή της μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ ἀποικιστοῦ.
Ἀκόμη καὶ ἡ παλαιοτάτη κουλτούρα τῶν Ἰνδιῶν σήμερα ἐκφράζεται μέσῳ τῶν ἀγγλικῶν, τῆς γλώσσης τοῦ Ἄγγλου ἀποικιστοῦ καὶ οἱ σημερινὲς πρωτοβουλίες των νὰ ἀναβιώσουν τὰ σανσκριτικά, εἶναι ἔνδειξη τῶν ἀπέλπιδων ἰνδικῶν  προσπαθειῶν νὰ σώσουν τὴν κουλτούρα τῶν Ἰνδιῶν ποὺ ἐξέπεσε στὰ ἀγγλικά.
Ἡ πρόσφατη σύνοδος τῆς Γαλλοφωνίας στὴν Μαδαγασκάρη ἔδειξε σὲ ὅλους μας τὶ ἐστὶ πολιτιτιστικὸ νεκροταφεῖο. 
Λαοὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἠπείρους τοῦ πλανήτου ἐνεφανίσθησαν ἀπογυμνωμένοι τοῦ παρελθόντος των, ὁμιλῶντας ὄχι τὴν γλῶσσα τῶν προγόνων τους ἀλλὰ τὴν γλῶσσα τοῦ κατακτητοῦ, στὸ μέτρο ποὺ δὲν εἶχαν ἀκόμη τελείως ἐξαφανισθῆ καὶ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τοὺς ἀποικιστές τους, ὅπως οἱ ἀπόντες Ἀμερινδιάνοι ποὺ σήμερα ἔχουν χάσει τὰ πάντα:   
τὴν γῆ τους, τὴν κουλτούρα τους, τὴν λαλιά τους καὶ ἔχουν ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους σφαγεῖς τους.

Ἀπὸ τοὺς δύο τεραστίους πολιτισμοὺς τοῦ πλανήτου, μόνον ὁ κινεζικὸς εὑρίσκεται ἀκόμη ἐντὸς τῆς Κίνας καὶ ὁμιλεῖ κινεζικά. 
Ὁ ἑλληνικός, ἀπὸ τὸ 1821, ἔχει δραπετεύσει στὴν Δύση καὶ ὁμιλεῖ ἐρασμιακά. 
Στὴν Ellada ἔχει παραμείνει ἡ ἐκ Κοζάνης κολωνακιώτισσα 
Ἄννα Διαμαντοπούλου ποὺ τὸ 2001, ὡς ἐπίτροπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἶχε προτείνει νὰ θανατωθῇ ἤ ἤδη βαθιὰ λαβωμένη Ἑλλάς, μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἑλληνικῶν ἀπὸ τὰ ἀγγλικά, ὡς ἐπισήμου γλώσσης τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου. 
Δηλαδή, ὅπως συνηθίζεται στὸ Κολωνάκι νὰ λέγεται τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ στιχουργοῦ Γιάννη Κακουλίδη
«Dear Madam, ti Lozani ti Kozani»!
Ὁ Χριστὸς ὡμίλησε στὸν Πόντιο Πιλᾶτο στὰ ἑλληνικά. 
Σήμερα, οἱ ἐναπομείναντες Γραικύλοι βοηθοῦν τὴν ντόπια προσπάθειά τους ἐξαφανίσεως τῆς πλανητικῆς σημασίας τῶν ἑλληνικῶν (ποὺ ὁμιλεῖται ἀκόμη μόνον στὴ Ὀξφόρδη), πρὸς χάριν τῶν ἑλληνικῶν κρεoλικῶν pidgin English.  
Δίπλα στὰ Greek Pidgin English, ἔχουμε καὶ λέμε:
American Indian Pidgin English, Cameroonian Pidgin English, Chinese Pidgin English, Butler English (India), Hawaiian Pidgin English, Japanese Bamboo English, Japanese Pidgin English, Korean Bamboo English, Kru Pidgin English, Liberian Interior Pidgin English, Micronesian Pidgin English, Nauru Chinese Pidgin English, Nigerian Pidgin, Papuan Pidgin English (Tok Pisin), Port Jackson Pidgin English, Queensland Kanaka English, Samoan Plantation Pidgin, Solombala-English, Thai Pidgin English, West African Pidgin English, Aboriginal Pidgin English, Solomon Islands Pijin.
Οἱ σημερινοὶ ἀπόγονοι τῶν Γραικύλων τοῦ Β΄αίῶνος π.Χ., συμβάλλουν στὴν τοποθέτηση τῶν ἑλληνικῶν μέσα στὴν Εὐρώπη, στὸ ἐπίπεδο τῶν ὁλλανδικῶν καὶ τῶν δανικῶν, ὡς ἀκρωτηριασμένα, πρῶτα ἀπὸ τὸν Δελμοῦζο καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ μονοτονικό - συντόμως δὲ ἀπὸ τὸ λατινικό - καὶ γελοιοποιημένα ἀπὸ τὴν βαρβαρικὴ δημοτικὴ τῶν δασκάλων καὶ φιλολόγων διορθωτῶν καὶ μεταφραστῶν ποὺ λυμαίνονται τὰ γραφεῖα τῶν ἐκδοτικῶν οἴκων καὶ τῶν ἐφημερίδων.
Πῶς ἐφθάσαμε λοιπὸν στὴν πλανητικῶν διαστάσεων πτώση τοῦ Λόγου  
Ἡ καπιταλιστικὴ παγκοσμιοποίηση μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀμερικανικῶν, ὄχι μόνον δὲν ἥνωσε τὴν ἀνθρωπότητα ὅπως τὸ εἶχαν κάνει τὰ σασνκριτικά, ἀλλὰ ἀντιθέτως οἰκοδόμησε ἕναν νέο πύργο τῆς Βαβέλ. 
Ἡ γῆ ἐγέμισε μὲ χιλιάδες ὑποβαθμισμένες διαλέκτους - μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν κρεολικῶν γραικυλικῶν- ποὺ ἔχουν κοινὸ παρανομαστὴ μίαν ἀπιθάνως πτωχὴ γλῶσσα: 
τὰ φιλιππινέζικα ἀμερικανικὰ τοῦ διαδικτύου.
Ἕλληνες πατριῶτες! 
Καιρὸς εἶναι νὰ καταργήσουμε ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ κυβερνητικὰ κτίρια καὶ γραφεῖα, τὸ κουρελόπανο - σημαία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ πετάξουμε στὸν βυθὸ τοῦ Αἰγαίου τὸ ἀτιμωτικὸ εὐρώ, ἐπαναφέροντας τὸ ἀρχαῖο νόμισμα, τὴν δραχμή, ποὺ ἐμνημονεύετο ἀκόμη καὶ στὴν Βίβλο καὶ τὸ Κοράνι καὶ σήμερα ἀκόμη χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν ὀνομασία ντρὰμ τῆς Ἀρμενίας, ντιρχὰμ τοῦ Μαρόκου καὶ τὸ ντιρχὰμ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων.
Ὁ Σπυρίδων Λάμπρος (1851-1919), στὴν μελέτη του περὶ τῆς ἑλληνικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης τῶν σουλτάνων (Νέος Ἑλληνομνήνων, τ.5, 1908, σσ. 40-78), ἔγραφε: 
Ἡ χρῆσις τῆς ἑλληνικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης ἐξηκολούθησε αὕτη νὰ χρησιμεύῃ ὡς τοιαύτη καὶ παρὰ τοῖς Ὀθωμανοῖς Τούρκοις...Περιοριζόμενοι εἰς μόνα τὰ ἀπὸ Μουρὰτ μέχρι τοῦ ἐν ἔτει 1570 ἐκδοθέντος ὑπὸ τοῦ Σελὶμ Β΄, ἔχομεν ἐνώπιον ἡμῶν χαρτοφυλάκιον ὁλόκληρον γραμμάτων τῶν Ὀθωμανῶν σουλτάνων, περιλαμβάνον  χρονικὸνδιάστημα ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὅλων ἐτῶν, καθ’ἅ οἱ σουλτᾶνοι ἐποιοῦντο χρῆσιν τῆςἑλληνικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης τῆς Ὑψηλῆς Πύλης». 
Σήμερα ἡ θεόπνευστη γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων εὑρίσκεται ἐγκαταλελειμμένη στὸν σκουπιδότοπο τῶν πολιτικῶν, φιλολόγων καὶ ἀρχαιολόγων.
                                                                Δημήτρης Κιτσίκης 
                         
                                             ΠΗΓΗ:endiameseperiochenea.blogspot.gr                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου