Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Νῖκος Μπελογιάννης, ἥρως τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ!!!

Ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ἀντανακλᾷ μία πλανητικὴ ἀλήθεια ποὺ ἀσπάζεται σύσσωμη ἡ ἀνθρωπότης: 
ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι συμπαντικός. 
Ἀντιθέτως ὁ Eλλην Eθνικόφρων εἶναι τὸ προἱὸν τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου τοῦ ἀθλίου αὐτοῦ δυτικοϊμπεριαλιστικοῦ κατασκευάσματος τοῦ 1821 στὸ ὁποῖο ἀντεστάθη μὲ πεῖσμα ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια ἡ φαναριωτικὴ ἑλληνικὴ ἀριστοκρατία, πεπεισμένη ὅτι τὸ πλατωνικὸ σύστημα διακυβερνήσεως τῶν ἀρίστων, ἦταν τὸ μόνο ἄξιο γιὰ τὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμὸ ἐνῷ ὁ ἀθηναϊσμὸς ἦταν ἕνα κράτος Καραγκιόζη
Διότι ποτὲ ὁ Ἕλλην δὲν ἐχώρεσε σὲ ἐθνοκράτος. 
Στὶς ἀνεξάρτητες πόλεις τῆς Ἀρχαιότητος ὁ Ἀλέξανδρος προσέθεσε τὴν Αὐτοκρατορία γινόμενος Πέρσης αὐτοκράτωρ, διάδοχος τοῦ Δαρείου καὶ ἐκτότε ὁ Ἕλλην παρέμεινε αὐτοκρατορικὸς ἐπὶ δυόμισυ χιλιετίες μέχρι τὸ 1923  καὶ τὴν πτώση τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῶν Φαναριωτῶν, ποὺ σὲ ὅλον τὸν ΙΘ΄αἰῶνα ἐξελληνίζετο ῥαγδαίως.
Ἀλλὰ ποῦ νὰ καταλάβῃ ὁ ἐθνικόφρων Ελλην τοῦ κρατιδίου ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1821 εἶχε συνηθίσει ῥαγιᾶς τῶν Εὐρωπαίων καὶ μετεβίβαζε τὶς δουλικὲς ὑπηρεσίες του ὡς γερμανοτσολιᾶς, σὲ βρεταννοτσολιᾶ καὶ σὲ ἀμερικανοτσολιᾶ. 
Ὁ Μιχαλολιᾶκος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὡς ἐπαναστάτης ἐθνικιστὴς κατεδίκασε τὴν ἐθνικοφροσύνη τοῦ 1944. 
Στόχος μας εἶναι νὰ τὸν πείσουμε νὰ ἀναβιβάσῃ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ πατρίδα στὸν αὐτοκρατορικὸ ἑλληνοκεντρισμό.
Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός μας δὲν ἑστιάζεται στὴν ἀνδρεϊκὴ ἀνεντιμότητα ποὺ ἰδιωποιήθηκε τοὺς ἀγῶνες τῶν κομμουνιστῶν παρουσιάζοντας τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς συνεχιστῆ τοῦ ΕΑΜ – ΕΛΑΣ! 
Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς γιὰ τὴν πατριωτικὴ ἀδελφοσύνη τῶν Ἑλλήνων δὲν στοχεύει νὰ ἀφαιρέσῃ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ΚΚΕ πρὸς χάριν τῆς ἄλλης πλευρᾶς. 

Στοχεύει σὲ μία συμφωνία τῶν δύο ἐπαναστατικῶν κομμάτων ΚΚΕ καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅσο καὶ αὐτὸ νὰ φαντάζεται οὐτοπικό.
Ὁ ἴδιος ὁ Νικόλαος Πλαστήρας ποὺ ἀπὸ τὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας ἔστελνε τὸ 1941 μήνυμα στὴν Ἀθήνα νὰ συνεργασθῇ ἡ κατοχικὴ κυβέρνηση μὲ τοὺς Γερμανοὺς, ἦταν πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ὅταν ἐξετελέσθη ὁ Μπελογιάννης, παρὰ τὴν παρέμβαση τοῦ στρατηγοῦ ντὲ  Γκώλ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ κομμουνιστοῦ ἥρωος. 
Ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σπυρίδων εἶχε δηλώσει: 
«Ἔχω συγκλονισθῆ ἀπὸ τὸ ἠθικὸ μεγαλεῖο τοῦ Μπελογιάννη. Τὸν θεωρῶ ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανῶν, γιατὶ ὁ Μπελογιάννης δὲν πιστεύει ὅτι ὑπάρχει μέλλουσα ζωή».
Τὸ ἔγκλημα εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς Ἱστορίας. 
Συνεπῶς κομμουνιστὲς ἀντάρτες καὶ έθνικόφρωνες γερμανοτσολιάδες δὲν κρίνονται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἑκατέρωθεν ἐγκλημάτων τους. 
Ἐπίσης, ὅπως πάντα, ὅπως σὲ ὅλες τὶς χῶρες, καὶ οἱ δύο μαχώμενες πλευρὲς ἑνὸς ἐμφυλίου πολέμου, ὑποστηρίζονται ὑλικὰ καὶ ἠθικὰ ἀπὸ ἐξωτερικὰ κράτη. 
Στὸν ἑλληνικὸ ἐμφύλιο οἱ ἐθνικόφρονες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὑπεστηρίζοντο ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, οἱ κομμουνιστὲς ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλαυΐα καὶ τὴν Ἀλβανία. 
Τὸ ἑλληνικὸ ἀντιδραστικὸ ξενόδουλο κράτος τῶν Ἀθηνῶν δὲν εἶχε καμμία νομιμότητα γιὰ τοὺς ἐπαναστάτες. 
Συνεπῶς ὅσο συμμορῖτες ἦσαν οἱ κομμουνιστές, ἀλλο τόσο ἦσαν οἱ ἐθνικόφρονες.
Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Νίκου Μπελογιάννη, ὁ Νῖκος Μπελογιάννης ὁ Νεώτερος, ἠμπορεῖ νὰ μὴν συμφωνῆ μὲ τὸ ΚΚΕ ὅπως δὲν συνεφώνη καὶ ἡ μητέρα του καὶ σύντροφος τοῦ ἥρωος, ἡ Ἔλλη Παππᾶ, δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ἐπιχείρημα κατὰ τοῦ ΚΚΕ. 
Ὅσο γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ Τσίπρα ποὺ συνεχίζει νὰ τιμᾷ τὴν μνήμην τοῦ Ἥρωος, ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὅτι ἡ χώρα μας εὑρίσκεται σήμερα ὑπὸ κατοχὴ καὶ δηλώνει, ὡς κατοχικὸς πρωθυπουργός, ἀντάρτης!
Ὁ ἐπαναστατικὸς ὁλοκληρωτισμός, ποὺ μέχρι τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ, τὸ 1991, εἶχε ἕδρα τὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσία, σήμερα ἔχει ἕδρα τὴν φασιστικὴ τραμβικὴ Ἀμερική. 
Ἡ καθολικὴ ἐπανάσταση συνεχίζεται ἀκάθεκτη καὶ ἡ σκυτάλη ἐπέρασε ἀπὸ τὸν διεθνῆ κομμουνισμὸ στὸ διεθνῆ φασισμό. 
Τὸ ἀστικὸ κατεστημένο ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὰ κόμματα τῆς ἀστικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας-δικτατορίας μέσῳ ἐκλογῶν, ἀπὸ τὴν ἄκρα ἄριστερὰ στὴν ἄκρα δεξιά, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν λαοκρατία (λαϊκισμό) τῆς ἀμέσου δημοκρατίας μέσῳ δημοψηφισμάτων τῶν ὁλοκληρωτικῶν (μὴ δικτατορικῶν) καθεστώτων.
Στὴν Ἑλλάδα τὰ παραπάνω εἶναι ψιλὰ γράμματα. 
Ὁ ἀποχαυνωμένος λαὸς ἀπὸς τοὺς περισπούδαστους οἰκονομολόγους ἀναμασᾷ λέξεις ποὺ δὲν καταλαβαίνει, ὅπως ἀξιολόγηση, πεινῶντας ἀλλὰ οἰκονομολογῶντας, παραλυμένος ἀπὸ τὸν προπαγανδιστικὸ βόθρο τῶν ΜΜΕ.
Ὅπως καὶ στὴν Κούβα τοῦ Κάστρο, ἐχρειάσθη χρόνος γιὰ νὰ δεχθῇ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κούβας νὰ συνεργασθῇ μὲ τὸν ἐθνικιστὴ Κάστρο σὲ ἕναν κοινὸ ἀγῶνα κατὰ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ἔτσι καὶ στὴν Ἑλλάδα θὰ χρειασθῇ χρόνος γιὰ νὰ δεχθοῦν νὰ συνεργασθοῦν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ μὲ τὸ ΚΚΕ γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση μίας ὁλοκληρωτικῆς Ἑλλάδος.
Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπεφάσισα νὰ διακόψω τὴν συνεργασία μου μὲ τὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» ποὺ ἐπὶ 5 χρόνια, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι σήμερα, ἄρθρα μου  ἀνεδημοσιεύοντο σὲ αὐτήν. 
Αὐτὸ τὸ ἔκαμα -καὶ δὲν τὸ μετανοῶ- ἐπειδὴ ἤμουν πεσπεισμένος ὅτι μὲ τὴν τακτικὴ παρουσία τῶν ἄρθρων μου ἐπηρέαζα κάπως τὸ ἀκροδεξιό του κοινὸ ποὺ συνέχιζε καὶ συνεχίζει νὰ προβάλῃ ἀκροδεξιὲς κορῶνες ὅπως ἀντισιωνισμός, ἀντιμασονισμός, ἀντισημιτισμός, ἀντιτουρκισμός, ἀντιαλβανισμός, ἀντιαναρχισμός, ἀντικομμουνισμός, Μελιγαλᾶδες καὶ συμμοριτοπολέμους καὶ ἄλλα φαιδρά «ἀντί». 
Ὅσο καὶ νὰ θελήσῃ ἡ «Ἐλεύθερη Ὥρα» νὰ ἀναβαπτισθῇ σήμερα στὸν πουτινισμό, τὸν μαρινισμὸ καὶ τὸν τραμβισμό, ὁ ἐπαναστατικὸς ἐθνικομπολσεβικισμὸς ποὺ θριαμβεύει στὴν Ῥωσία καὶ τὴν Ἀμερική, θὰ ἀγνοήσῃ αὐτὴν τὴν  ἐφημερίδα τοῦ παρελθόντος μέχρι ποὺ νὰ παύσῃ νὰ κυκλοφορῇ. Ἄλλωστε, δὲν θὰ εἶναι ἡ μόνη.
                                Δημήτρης Κιτσίκης                                               27 Μαρτίου 2017
                                                ΠΗΓΗ:endiameseperiochenea.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου