Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΟΚΤΩ (08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (41/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 29 Νοεμβρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
3. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017 - Πίνακας 5Α Δήμου Αμαρουσίου και Πίνακας 5Α ΝΠΔΔ(Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
4. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών-κατοίκων για τη λήψη διατακτικών για τη προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους
5. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. Βουτσινά Ασπασίας)
6. Έγκριση ή μη Κατακύρωσης Αποτελέσματος Επαναληπτικού Διαγωνισμού για εκμίσθωσης κυλικείου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του Δήμου Αμαρουσίου
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων του Ν 4412/2016 με εκτιμώμενη αξία έως 1.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
8. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων που υποβάλλονται κατά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων του Ν 4412/2016
                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
========================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου