Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(14) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (17/2018), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 18 Μαΐου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης» 
2. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων
Γενικών Υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικού Κοιμητηρίου»
3. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα
Μεταφορικών Μέσων», επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης και
κατάρτιση των όρων διακήρυξης» 
4. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2018
5. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την καταχώρηση των δεδομένων της ανασύνταξης
της 1/2002 πράξης εφαρμογής της περιοχής « Άγιος Θωμάς» του Δήμου. 
6. Έγκριση ή μη επιδικασθέντος ποσού δυνάμει της υπ'αριθμ. 4623/2018 του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 22ο) τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 
(Υπόθεση Φαλέγκου Μαρία)
7. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
8. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»
9. Aνάθεση ή μη χειρισμού και εντολής πληρεξουσιότητας σε εξωτερικό δικηγόρο ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αγωγών της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ
Α.Ε. – ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ»
10. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ»
11. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
12. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
13. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ»
14. Tεχνική έκθεση για την ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων του Δήμου Αμαρουσίου
                                --------------------------------------------------------------------
                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
                                                                   € $  ●► « » ▲▼◄ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου