Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Αύριο στις 2:30 μ.μ. η 26η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) θέματα περιλαμβάνει η 26η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 26ης συνεδρίασης είναι τα εξής:
1Λήψη απόφασης για απασχόληση πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ στον ΕΔΣΝΑ (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
2► Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης Ανάπτυξης του Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Μοσχάτο Αττικής για την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
3 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Διεξαγωγή Επιδημιολογικής Έρευνας και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
4► Ενημέρωση Ε.Ε. επί αιτήματος του αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας του έργου « Κατασκευή κυττάρων Β2-Β3-Β5-Β6 (Β΄ Φάση) 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής και λήψη απόφασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
5► Λήψη απόφασης έγκρισης 4ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού  για την «Προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Αρβανίτης).
6► Έγκριση συμβάσεων συνεργασίας με το Δήμο Περάματος (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
7► Ενημέρωση εκτελεστικής επιτροπής επί της επιθυμίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την επιστροφή μηχανολογικού εξοπλισμού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
8► Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αίγινας περί μη αποδοχής παραχώρησης του οχήματος  ΚΗΙ 9755 (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
9► Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για παραχώρηση του ΚΗΙ – 2693 οχήματος (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
10► Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από εισφορές Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2015 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
11► Λήψη απόφασης συμπλήρωσης & τροποποίησης της υπ' αρ. 647/16 Α.Ε.Ε. αναφορικά με τη διαγραφή ποσών από Χ.Κ. σε βάρος της «1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ» & της «2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ» και την επαναβεβαίωσή τους στον «ΕΟΠΥΥ»(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
12► Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την αποζημίωση κεφαλαίου, τόκων και δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 936/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και των 3332/17, 3333/17, 3379/17, 3394/17 και 3401/17 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
13► Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για πληρωμή παραβόλου σε ΔΟΥ και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
14► Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για «Ιατρικές εξετάσεις προσωπικού του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
15► Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων χώρων ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
16► Κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Ιατρικές εξετάσεις προσωπικού του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
17► Έγκριση έκδοσης Χ.Ε. προπληρωμής δαπάνης ΚΤΕΟ & κάρτα καυσαερίων οχημάτων ΕΔΣΝΑ και ορισμός υπόλογου και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
18► Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 16/17 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υπ. αρ. 3586/16 Σύμβασης και έγκριση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
19► Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για μετακίνηση του μέλους Ε.Ε. κας Κορωναίου Σοφίας στην 11η Πανελλήνια Σύνοδο ΦοΔΣΑ στα Τρίκαλα και έγκριση ανάληψης απόφασης υποχρέωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
20► Έγκριση προς τις Υπηρεσίες του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών που διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) (εισηγητής ο νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
21► Ανάθεση σε δικηγόρο για τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
22► Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παράσταση σε ποινική υπόθεση (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

ΠΗΓΗ:www.edsna.gr/index.php/info/anakoinoseis/713-26ee2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου