Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

OKTΩ(8) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (20/2017), η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους2017
2. Δωρεά χρηματικού ποσού από την Τράπεζα Πειραιώς στο Δήμο Αμαρουσίου
3. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθειαφορητών υπολογιστών”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης καικατάρτιση των όρων διακήρυξης
4. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεωνπρομηθειών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικούδιαγωνισμού για προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».
5. Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικούδιαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και ΥλικώνΗλεκτροφωτισμού»
6. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεωνγενικών υπηρεσιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικούδιαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο 
«Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»"
7. Έγκριση ή μη της υπηρεσίας με τίτλο “ Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης καιαναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού και υπηρεσίες ανανέωσης του τοίχους προστασίας καιτου antivirus ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη τωντεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης»
8. Έγκριση ή μη πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ Γ 1085)
                                        ---------------------------------------------------------------
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου