Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Αύριο στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΔΕΚΑΤΡΙΑ(13) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (17/2017), η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Μαΐου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων»
2. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο "Ταχυδρομικά Τέλη (Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών)", επιλογή του τρόπου εκτέλεσης όπως και του κριτηρίου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
3. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 022729/23-05-2016 Σύμβασης της εταιρείας «HI POWER – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΤΟΥΡΛΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. Έγκριση ή μη της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες Φύλαξης Δημοτικού Κοιμητηρίου”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
5. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
6. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων έργων του Ν 4412/2016 με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ ή διαγωνισμών έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας
7. Επιλογή αναδόχου εταιρείας για τη διαχείριση συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής - Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων - μηχανημάτων του
8. Xορήγηση άδειας προς άσκηση ενδίκου βοηθήματος (Αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ή/και Αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας) ενώπιον του Εφετείου Αθηνών προκειμένου να καθοριστεί δικαστικώς η αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων εδαφικής εκτάσεωςστο Ο.Τ. 1052, της περιοχής "Στούντιο Α" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 1421 (υπόθεση Γεωργιάδου Βασιλική και Γεωργιάδου Μαρία- Διάνοιξη οδού Τυμφρηστού) Φ. 4560
9. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. Μπασκόζου Αγγελική)
10. Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης αποζημίωσης δυνάμει της υπ'  αριθμ. 127/2016 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (Υπόθεση Θεοδώρας Ροκοπάνου).
11. Έγκριση καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού  δυνάμει της υπ' αριθμ. 19493/2015 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  (Υπόθεση Ιατρικό Αθηνών)
12. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. Γκούσκου Γεωργίας)
13. Eγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης καθορισθέντος με βάση την υπ. αρ. 3161/2016 απόφαση Εφετείου Αθηνών (τμήμα 1ο) που αφορά ρυμοτομία εδαφικής έκτασης με κτημ. αριθμό 010706 στο Ο.Τ. 963 της περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου προς τον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ως δικαιούχο με βάση την υπ. αρ. 526/2014 δικαστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Απαλ/σεων). (υπόθεση Συρίγος Αχιλλέας) Φ. 4654
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου