Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

OKTΩ(08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (13/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Εγκριση ή μη όρων διακήρυξης
3. Έγκριση ή μη Αποτελέσματος Επαναληπτικού Διαγωνισμού ως Άγονο, για εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Κέντρου Αμαρουσίου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου
4. Έγκριση ή μη άσκησης μηνυτήριας αναφοράς για φθορά δημοτικής περιουσίας
5. Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 0,48 τμ. με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. 692 της περιοχής "Ανάβρυτα" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 160527 (υπόθεση Σταυράκη Ελευθερίου) Φ. 4955
6. Χορήγηση άδειας σε δικηγόρο του Δήμου προκειμένου να καταθέσει στο αρμόδιο Δικαστήριο δήλωση παραίτησης από ένδικο μέσο (δηλαδή από ασκηθείσα από το Δήμο Αμαρουσίου Ανταίτηση στρεφόμενη κατά Αίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών του κ. Ταγκαλάκη Δημητρίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, καθώς έχει ήδη υποβληθεί στο Δήμο Αμαρουσίου αίτημα του ανωτέρω με αρ. πρωτ. 8377/23-2-2017 περί αποζημίωσής του από το Δήμο Αμαρουσίου για ρυμοτομηθέν τμήμα του ακινήτου του στο Ο.Τ. 957 της περιοχής "Σωρός Λάκκα Κόττου" εκτάσεως 134,50 τμ. με ρυμοτομούμενα επικείμενα με βάση τις τιμές μονάδος που καθορίστηκαν προσωρινά με την υπ. αρ. 709/2011 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προτιθέμενος να παραιτηθεί της αιτήσεως που είχε καταθέσει στο Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης παραιτήσεως του Δήμου Αμαρουσίου από την υποβληθείσα Ανταίτησή του. (Υπόθεση Ταγκαλάκη Δημητρίου) Φ. 3570
7. Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 
8. Eγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης καθορισθέντος με βάση την υπ. αρ. 3161/2016 απόφαση Εφετείου Αθηνών (τμήμα 1ο) που αφορά ρυμοτομία εδαφικής έκτασης με κτημ. αριθμό 010706 στο Ο.Τ. 963 της περιοχής Σωρός Λάκκα Κόττου του Δήμου Αμαρουσίου προς τον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ως δικαιούχο με βάση την υπ. αρ. 526/2014 δικαστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Απαλ/σεων). (υπόθεση Συρίγος Αχιλλέας) Φ. 4654
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου