Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

OKTΩ(08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (15/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 2 Μαΐου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Ά τρίμηνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αμαρουσίου
2. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση ή μη του από 21/04/2017 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού , και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας με τίτλο “ ΠρομήθειαΗλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
5. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης της προμήθειας με τίτλο “
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
6. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:"Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων" 7. Σύνταξη ή μη όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα της Κοκκινιάς Αμαρουσίου για τη στέγαση ΄΄Εκπαιδευτικού Κέντρου΄΄ του Δήμου Αμαρουσίου
8. Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 0,48 τμ. με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. 692 της περιοχής "Ανάβρυτα" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 160527 (υπόθεση Σταυράκη Ελευθερίου) Φ. 4955Ο
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου