Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΔΕΚΑ (10) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (36/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 19 Οκτωβίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσµευσης πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου Αµαρουσίου οικονοµικού έτους 2016
2. Έγκριση ή µη εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών ασφαλίστρων µεταφορικων µέσων του ∆ήµου Αµαρουσίου
3. Έγκριση ή µη της προµήθειας µε τίτλο “Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
4. Έγκριση ή µη κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης » καθώς και έγκριση ή µη του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών & αξιολόγησης
5. Έγκριση ή µη της υπηρεσίας µε τίτλο “ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή µη των τεχνικών προδιαγραφών - µελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
6. Έγκριση συµµετοχής των υπαλλήλων Κανελλοπούλου Αµαλία και Καµακάρη Μερόπη σε σεµινάριο
7. Κατακύρωση ή µη αναδόχου για την ανάθεση του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"
8. Κήρυξη ή µη του αποτελέσµατος της πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκποίηση χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών των οχηµάτων - µηχανηµάτων του ∆ήµου Αµαρουσίου, σύµφωνα µε το Π.∆. 270/1981 ως άγονου και έγκριση του 20-09-2016 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για την αγορά - εκποίηση - εκµίσθωση κινητών και ακινήτων πραγµάτων του ∆ήµου"
9. Αποδοχή ή µη δωρεάς ασθενοφόρου
10. Έγκριση ή µη Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού ως Άγονο για εξεύρεση και µίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Πολεοδοµική Ενότητα Κέντρου Αµαρουσίου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του ∆ήµου Αµαρουσίου
                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                        ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου