Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 10:00 π.μ, η Συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΕΝΝΕΑ(9) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (31/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα  Παρασκευή 9 Σεπτεμβίου, στις 10:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, βάσει του αρ. 12 παρ. 13 Ν. 1337/1983, ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3212/2003, στο Ο.Τ. Γ 415 – αριθμός οικοπέδου 31 της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Βαλσαμάκη Παναγιώτη) φ. 2564
3. Εισήγηση για πληρωμή χρηματικού ποσού που αφορά τόκους υπερημερίας δικαστικών εξόδων υπόθεσης ρυμοτομίας των κ.κ. Γεράσιμου και Φανής Ακριδοπούλου με βάση την υπ. αρ. 86/2016 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου. (υπόθεση Γεράσιμου και Φανής Ακριδοπούλου)
4. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση λόγω ζημιών από βλάβη σε δίκτυο αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων(υπόθεση κ. Ελευθερίας Μίσιου).
5. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση λόγω φθοράς ΙΧ (υπόθεση του κ. Πόλου Αλέξανδρου).
6. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά υπ' αρ. πρωτ. 38215/14371/22.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
7. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά υπ' αρ. πρωτ. 48561/18536/27.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
8. Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
9. Αποδοχή ή μη των όρων της δωρεάν παραχώρησης του ποσοστού οικοπέδου που ανήκει στην εταιρεία OLYMPIC OCEAN LIMITED
                                                             
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου