Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Ο Δημήτρης Κιτσίκης ξανακτυπά:«Οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι»!

Ο «Έλλην» Τουρκολόγος καθηγητής Δημήτριος Κιτσίκης, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση πριν από χρόνια με την προκλητική του δήλωση  ότι έχει 3 διαβατήρια αλλά ... στην καρδιά του «είναι πολίτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»(!!!),  υποστηρίζοντας παράλληλα πως «Μόνο η Τουρκία μπορεί να σώσει την Ελλάδα» ... ξανακτυπά με ένα  νέο άρθρο στο ιστολόγιο «endiameseperioche.blogspot.gr», με τίτλο:«Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς»
Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς ὑπῆρξε σὲ ὅλον τὸν ΙΘ΄αἰῶνα καὶ μέχρι τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ Χίτλερ, τὸ 1933, στὸν κέντρο τῶν ἀνθρωπολογικῶν μελετῶν τῶν Ἀγγλογάλλων, ὁ ὁποῖος ἐπῆρε μία ἄκρως ἀρνητικὴ χροιὰ στὴν διάρκεια τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ λόγῳ τῆς ἀντισημιτικῆς ἐμμονῆς τοῦ γερμανικοῦ καθεστῶτος ποὺ ἠγνόησε στὸ θέμα αὐτὸ ὅτι:
οἱ Ἑβραῖοι ὄχι μόνον ἦσαν λευκοὶ ἀλλὰ ἦσαν ἀνέκαθεν στὴν πρωτοπορία  τῶν πολιτιστικῶν, ἐπιστημονικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐπιτεύξεων τῶν λευκῶν λαῶν.
Οἱ Ἑβραῖοι  εἶχαν ἡγετικὸ ῥόλο στὴν οἰκοδόμηση τοῦ δυτικοῦ ἑβραιοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μέσῳ τῆς οἰκοδομήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς μασονίας ποὺ ἔφεραν τὴν ἀστικὴ τάξη στὴν ἐξουσία μὲ τὶς ἐπαναστάσεις ποὺ ὠργάνωσαν στὴν Ἀμερικὴ καὶ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη (ἀμερικανικὴ τοῦ 1776, γαλλικὴ τοῦ 1789, Καρμπονάρι στὴν Ἰταλία, ἑλληνικὴ τοῦ 1821, ῥωσικὴ Δεκεμβριστῶν τοῦ 1825, νεοτουρκικὴ τοῦ 1908 κλπ).

Ἡ τραμβικὴ ἐπανάσταση τοῦ 2017 στὶς ΗΠΑ εἶναι τὸ πλέον πρόσφατο φαινόμενο τῆς καθοριστικῆς ἐπιρροῆς ποὺ ὁ λευκὸς φυλετισμός, μέσῳ τῆς ἑβραϊκῆς παρουσίας, συνεχίζει νὰ ἔχῃ στὸν ἀγῶνα τῶν Δυτικῶν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους ἔναντι στὸν ὑποτιθέμενο κίνδυνο -ὅπως αὐτοὶ τοὐλάχιστον τὸ ἀντιλαμβάνονται-  ἐξαφανίσεώς τους, ἐνώπιον τῆς συνεχῶς αὐξανομένης εἰσβολῆς τῶν μὴ λευκῶν λαῶν (κιτρίνων καὶ μαύρων) τοῦ Τρίτου Κόσμου.
Γι’αὐτὸ καὶ ὁ ἀντισημιτισμὸς ποὺ εἶχε φθάσει στὰ ἄκρα μὲ τὸν Χίτλερ, ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη ἐπίθεση κατὰ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ...
Στὸν Μεσοπόλεμο, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Τουρκίας τοῦ 1923, Μουσταφᾶ Κεμάλ, θέλοντας νὰ δυτικοποιήσῃ πλήρως τὸν λαό του, προσεπάθησε ὄχι μόνον νὰ  ἐκριζώσῃ ἀπὸ τὰ σπλάχνα του τὸ Ἰσλάμ, μία θρησκεία ποὺ ἐθεώρει καταστροφικὴ γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά, πέραν τοῦ ἐθνικιστικοῦ του συνθήματος «εὐτυχὴς αὐτὸς ποὺ λέγεται Τοῦρκος», ἠθέλησε νὰ εἰσάγῃ καὶ τὶς φυλετικὲς μελέτες περὶ ἀνωτερότητος τῆς λευκῆς φυλῆς.
Στὴν ὁμιλία του τῆς 16ης Μαρτίου 1923, στὰ Ἄδανα, ξεκίνησε τὴν προσπάθειά του νὰ πείσῃ τὸν λαό του γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τῆς λευκῆς τουρκικῆς φυλῆς, ὄχι μόνον ἀποξενώνοντάς την ἀπὸ οἱασδήποτε μογγολικὲς καταβολές, ἀλλὰ ἐπιμένοντας στὴν τοπικὴ μικρασιατικὴ της προέλευση ἀπὸ ἀμνημονεύτων χρόνων, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν τῆς ἀνατολικῆς χερσονήσου.
Εἶπε: «Οἱ Ἀρμένιοι δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα ἐπάνω σὲ αὐτὰ τὰ πλούσια ἐδάφη. Αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι ἰδική σας, ἡ χώρα τῶν Τούρκων.  Ἡ χώρα αὐτὴ ὑπῆρξε τουρκικὴ στὸ παρελθόν καὶ εἶναι καὶ σήμερα τουρκικὴ καὶ θὰ παραμείνῃ γιὰ πάντα τουρκική».
Στὶς 27 Ἀπριλίου 1925, στὴν ἐφημερίδα «Βακίτ», ὁ Ἰσμὲτ πασᾶς (Ἰνονοῦ) ἔλεγε:
«Οἱ ἄλλοι πληθυσμοὶ δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ἐπηρεάσουν τὴν τουρκικὴ πλειοψηφία. Ὑποχρέωσίς μας εἶναι νὰ μετατρέψουμε ἀμέσως σὲ Τούρκους ὅσοι εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους. Κανένα ἔλεος γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς ποὺ ἐναντιώνονται στοὺς Τούρκους καὶ στὴν τουρκικότητα. Αὐτὸ ποὺ ἐπιζητοῦμε πρωτίστως ἀπὸ τοὺς ὑπηρετοῦντες τὸ ἔθνος εἶναι νὰ εἶναι Τοῦρκοι καὶ νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν τουρκικότητα».
Ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ ἐμελέτει ἐπισταμένως τοὺς φυλετιστὲς δυτικοὺς διανοουμένους 
ὅπως τὸν Γάλλο Γκομπινὼ καὶ τὸν Ἑλβετὸ Πιττάρ (Arthur de Gobineau ,1816-1882 καὶ  Eugene Pittard, 1867-1962, συγγραφεὺς, τὸ 1924 τοῦ βιβλίου ποὺ ἐπηρέασε τὸν Κεμάλ, «Les races et l’histoire»).
Γι ‘αὐτὸ καὶ τὸ 1925 ἵδρυσε τὸ Κέντρο Ἀνθρωπολογικῶν Μελετῶν ὑπὸ τὸν ἄμεσο ἔλεγχό του ποὺ ἔκανε μετρήσεις κρανίων στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Καρατζὰ Ἀχμέτ καὶ ἐπὶ τῶν παιδιῶν διαφορετικῆς ὑποθετικῆς φυλετικῆς προελεύσεως, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Ῥωμηοί καὶ οἱ Ἀρμένιοι.
Στὶς 30 Σεπτεμβρίου 1926, ὁ Κεμὰλ στὴν Ἄγκυρα, σὲ λόγο του, ἐπέμενε στὴν ἀνάγκη «ἐξαγνίσεως τῆς φυλῆς, πλούτου τῆς φυλῆς, βελτιώσεως τῆς φυλῆς». 
Σὲ ὁμιλία του στὰ τουρκικὰ νειάτα, στὶς 20 Ὀκτωβρίου 1927, ἐξῆρε τὸ «τουρκικὸ αἷμα» τῆς τουρκικῆς φυλῆς.
Στὸ πρῶτο  Συνέδριο Ἱστορίας τῆς 2-11 Ἰουλίου 1932, ὁ Κεμὰλ ὑπεστήριξε τὶς φυλετιστικὲς θεωρίες τούρκων ἐπιστημόνων ὅπως τοῦ Resit Galip, ὑπουργὸ Παιδείας, ποὺ καθώριζε ὅτι ἡ τουρκικὴ ἱστορία ἦταν στὴν ἀρχὴ ὅλων τῶν πολιτισμῶν τοῦ πλανήτου ἐπειδὴ ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὴν «ἀνώτερη τουρκικὴ φυλή», ἡ ὁποία ἦταν «ἀλπικὴ φυλὴ μεγάλου διαμετρήματος, λευκὴ μὲ κάθετη μύτη ἤ ἀετήσια, μὲ χείλη καλῶς σχεδιασμένα, μὲ μεγάλα μάτια συχνὰ γαλανά [ὅπως τοῦ Κεμάλ] καὶ καθόλου μογγολικά».
Ἡ θεωρία τῆς ἡλιακῆς τουρκικῆς γλώσσας διετυπώθη τὸ 1936 ποὺ ἔλεγε ὅτι:
«Ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἕως τὴν Ἀφρική, καὶ ἀκόμη μέχρι τὴν Ἀμερική, ἡ ῥίζα τῶν γλωσσῶν ὅλων τῶν πολιτισμῶν προέρχεται ἀπὸ τὰ τουρκικά».
Ἐκείνη τὴν χρονιά, ἡ Ἀφὲτ Ἰνάν, υἱοθετημένη κόρη τοῦ Κεμὰλ καὶ δεξί του χέρι, καθηγήτρια ἀνθρωπολογίας, ποὺ εἶχε ἐτοιμάσει τὴν διδακτορική της διατριβὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης ὑπὸ τὸν Εὐγένιο Πιττάρ, ὑπέβαλε, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Κεμάλ, 64.000 ἄτομα σὲ ἀνθρωπομετρικὲς μετρήσεις, «μὲ σκοπὸ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι οἱ τέλειοι ἀντιπρόσωποι τῆς ἀλπικῆς φυλῆς βραχυκεφάλων». 
Ἀπὸ τὸ 1925 ἕως τὸ 1939, τὸ περιοδικὸ τουρκικῆς ἀνθρωπολογίας ποὺ ἐξέδιδε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἦταν γεμάτο ἄρθρα ποὺ εἶχαν στόχο νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀνωτερότητα τῆς τουρκικῆς φυλῆς, στὴν βάση ἀνθρωπολογικῶν μελετῶν.
Ὁ φυλετισμὸς ὅμως αὐτὸς δὲν κατηυθύνετο κατὰ τῶν Ἑβραίων.
Ἔτσι, τὰ τουρκικὰ πανεπιστήμια, μετὰ τὸ 1933, ἐπωφελήθησαν ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν γερμανοεβραίων καθηγητῶν ποὺ ἐξεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν Χίτλερ καὶ εὑρῆκαν καταφύγιο στὴν Τουρκία. 
Αὐτὴ ἡ σθεναρὴ στάση τῆς κεμαλικῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἀπέφυγε ἐπιδεξίως νὰ εἰσέλθη στὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἐνῷ ταυτόχρονα δὲν ἔκρυβε τὴν συμπαθειά της πρὸς τὸ ἐμπόλεμο Τρίτο Ῥάϊχ, ὡς καὶ τὴν ἐξ ἴσου ἔξυπνη διπλωματία, μετὰ τὸ 2003, τοῦ ἀντικεμαλικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἔρντογαν,  ἐνώπιον τῆς γραικυλικῆς πολιτικῆς τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, μὲ ἔσπρωξαν στὴν ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν διαπίστωση ὅτι «οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι»!
 ====================================================
                        Δημήτρης Κιτσίκης                                    18 Μαρτίου 2017
                                     ΠΗΓΗ:endiameseperiochenea.blogspot.gr
=====================================================
Ο Δημήτρης Κιτσίκης είναι ἀναγνωρισμένος θεωρητικὸς στὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἑλλάδα & ἔχει ἐπηρεάσει πολιτικούς, δημοσιογράφους, καλλιτέχνες καὶ διανοουμένους στὶς δύο χῶρες.
Ηταν στενὸς φίλος καὶ σύμβουλος τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ πρεσβυτέρου καὶ τοῦ πρώην Τούρκου Προέδρου Τουργκοὺτ Ὀζάλ...

Καθ’ ὅλην τὴν σταδιοδρομία του ἠργἀσθη ἀδιαλείπτως γιὰ νὰ συμφιλιώσῃ Ἕλληνες καὶ Τούρκους ὥστε νὰ τοὺς ἑνώσῃ σὲ μία συνομοσπονδία ἀναβιώνοντας ἔτσι, ύπὸ σύγχρονη μορφή, τὴν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία
========================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου