Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

EΞΙ(06) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (8/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
* Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Εξέταση της ψηφιακά υπογεγραμμένης (2017.02.24 – 12:23:03) και αναρτηθείσας στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ένστασης του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «EUROCHEM», που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3. Μετατόπιση τμήματος αγωγού ύδρευσης στη συμβολή των οδών Παναθηναίων και Ερμού, στην Πλατεία Ευτέρπης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
"Μελέτη -Κατασκευή -Χρηματοδότηση & Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο - Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου", που υλοποιείται από την εταιρεία "ΣΤΑΘΜΟΣΕΥΤΕΡΠΗ Α.Ε.Σ.Σ 
4. Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων, Γιαλούρη Παναγιώτη, Μάρκου Μαρία, Ρήγα Χρήστο και Χαλκιά Θεόδωρου, σε σεμινάριο
5. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου Αμαρουσίου κατά τη δικάσιμο της 3.4.2017 ενώπιον του Γ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατ' άρθρο 244 παρ. 5 Ν. 3852/2010_Υπόθεση Παναγιώτη Γουλιέλμου
6. Άσκηση Ενδίκου Βοηθήματος περί άρσης κατάσχεσης του υπ' αριθ. ΥΜΟ - 1677 ΙΧ απορριμματοφόρου οχήματος
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου