Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 6:30 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(26) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»(19/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 25ης και 26ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. Διαγραφή οφειλών από Τέλη Καθαριοτήτας και Φωτισμού και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενωνχώρων (Υπόθεση Μαρούσης Ευάγγελος)
2. Διαγραφή οφειλής από έσοδα από άλλες πηγές - δικαστική δαπάνη, λόγω λανθασμένηςχρέωσης και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού. (υπόθεση: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ)
3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ. Κόντης Αθανάσιος)
4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υποθ.ΜΠΑΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ)
5. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων Οικογενειακών Τάφων (υποθ. ΚΛΕΑΝΘΗΣΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)
6. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους2016
7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών(Ν.4412/2016)
8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (N.4412/2016)
10. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Η’ κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»
11. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Θ' κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
12. Έγκριση ή μη δαπάνης για βιβλιοδέτηση-εκτύπωση λευκωμάτων έργων τέχνης της 54ης
πανελλήνιας έκθεσης κεραμικής
13. Έγκριση ή μη δαπάνης για τη φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνων έργων τέχνης
πανελλήνιας έκθεσης κεραμικής
14. Έγκριση ή μη της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού εργασιών συγκρότησης
και λειτουργίας της φιλαρμονικής ορχήστρας, για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου
Αμαρουσίου
15. Έγκριση ή μη παράτασης του έργου "Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου
Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών - Ποδηλάτων"
16. ’Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου ‘’ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΟΔΩΝ’’
17. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου :’’ Hλεκτροφωτισμός ΒασικήςΟδικής Αρτηρίας – Δημιουργία Ασφαλών Οδεύσεων»
18. Έγκριση ή μη της οριστικής μελέτης του έργου ‘’ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ’’
19. Τροποποίηση της υπ’αρ. 88765/2012 Σύμβασης
20. Διόρθωση της υπ΄αρ. 219/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίουπερί Ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου καικαθορισμός της αμοιβής αυτών
21. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 92/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔήμουΑμαρουσίου σχετικά με την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των πολιτιστικών καιαθλητικών προγραμμάτων για την περίοδο 2016-2017, καθώς και για τις επόμενεςπεριόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης
22. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 88/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔήμουΑμαρουσίου περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της
23. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 89/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔήμουΑμαρουσίου σχετικά με τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων ΣυμβάσεωνΠρομηθειών και Υπηρεσιών της, κατόπιν της εφαρμογής του Ν. 4412/2016
24. Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔήμουΑμαρουσίου περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 18/16-11-2015απόφασης Δ.Σ. για τονκαθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. τηςΕπιχείρησης
25. Έγκριση ή μη της 109/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Τοποθέτησηκατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα) στη Διαδημοτική Οδό Στρ. Α. Παπάγου"
26. Έγκριση ή μη της 108/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Έγκριση ήμη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Ερυθρού Σταυρού, Ιπποκράτους,Χασιώτη, Πεντελικού στην Αγία Φιλοθέη, λόγω του έργου με θέμα "Ανακατασκευή -Συντήρηση Οδών""
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                        ΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

                                            ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου