Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Στις 6:00 μ.μ. η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Αμαρουσίου

Στην Eκτακτη συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» (9/2018) η οποία θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 8 Μαΐου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Β. Σοφίας 9 και ∆. Μόσχα), στις 6:00 μ.μ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, θα συζητηθεί  & θα ληφθεί απόφαση σχετικά µε την µεταρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1).
Το ανωτέρω θέµα είναι κατεπείγον δεδοµένου ότι 
η διαβούλευση σχετικά µε την µεταρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τελειώνει στις 14 Μαϊου 2018 σύµφωνα µε την δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικών.
                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
                                                 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
                                                                € $  ●► « » ▲▼ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου