Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(8/2018) του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 8 Μαίου στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 15ης και 16ης Έκτακτης Συνεδρίασης έτους 2017 
1. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αμαρουσίου
2. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης
(υποθ.Νικολάου Ιωάννης)
3. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Δικαιώματος Παράτασης Χρόνου ταφής
(υποθ.Νίκας Αθανάσιος)
4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ. Ζωγραφάκη Παναγιώτα)
5. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από εισφορά σε χρήμα Υπόθεση ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Οστεοθήκη 5-13) Υπόθεση: 
ΛΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν από καταβολή για σύνδεση με τον αγωγό
αποχέτευσης. Υπόθεση: Νικολοπούλου Χριστίνα
8. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της Δ' κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)"
9. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)"
10. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία- "Σχολική
Επιτροπή A'/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" και εκλογή Προέδρου αυτού
11. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - "Σχολική Επιτροπή
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" και εκλογή Προέδρου αυτού
12. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Προέδρου και άμισθου Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου
ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
13. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με Κωδικό Αριθμό
Κτηματογράφησης 012729, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 911, στη περιοχή "Σωρός - Λάκκα - Κόττου" (Υπόθεση: Ιωσηφίδης Ιωακείμ)
14. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημιούμενης λόγω ρυμοτομίας εδαφικής
έκτασης εμβαδού 24,60 τμ. στο Ο.Τ. Γ 795 της περιοχής "Άγιος Θωμάς" του Δήμου
Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 0217 (υπόθεση Ζώνιου Ανδρέα και Ζώνιου Ελένης)
15. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ'' 
16. Έγκριση 5ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης "Σύνταξη πράξης εφαρμογής της
πολεοδομικής μελέτης της περιοχής του Αγίου Θωμά Δήμου Αμαρουσίου" 
17. Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
19. Εγκριση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαρουσίου
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4483/2017
20. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού, κάτω των ορίων, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων" 
21. Έγκριση ή μη εκδήλωσης με τίτλο "Χορωδιακή συνάντηση Δημοτικών σχολείων Αμαρουσίου"
22. Έγκριση ή μη εκδήλωσης με τίτλο "Χορωδιακή συνάντηση μουσικών φορέων του Δήμου
Αμαρουσίου ,στον προαύλιο χώρο της Βορέειου Βιβλιοθήκης" 
23. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στον 1ο Αττικό Αγώνα Δρόμου του «Όλοι
μαζί Μπορούμε» για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
24. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως
25. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» και της Πρόσκλησης με κωδικό
ΚΣ2/2018-2019 (Α/Α ΟΠΣ: 2100)
26. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο
“Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις” και έγκριση
υποβολής αιτήματος ένταξης
27. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο “
Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της
Χώρας ” και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης
28. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού - απόσμησης φρεατίων
υδροσυλλογής
29. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου