Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Στις 10:00 π.μ. η Έκτακτη συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

Η «Έγκριση ή μη σύναψης δικαστικού συμβιβασμού με την κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. - PARK PAL ΕΠΕ- ΟΤS A.E.» για την εφαρμογή & λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και «έγκριση ή μη υπογραφής πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού» είναι τα θέματα της Έκτακτης  συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα  Παρασκευή 21 Απριλίου στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Β’ του Ν.3852/2010 ...

λόγω της νέας διαδικασίας περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις ( αρ.126Β Κ.ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.23 του Ν.4446/2016) πριν την επικείμενη εκδίκαση της 27ης Απριλίου 2017, της από 29/10/2015 προσφυγής - αγωγής της κάτωθι Κ/Ξ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών(18ο Τμήμα) και την απαραίτητη εισαγωγή του θέματος εκ του νόμου στην Οικονομική Επιτροπή και λόγω ποσού στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Απριλίου 2017

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου