Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Στις 6:30 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(1/2017) του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί  σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου, στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Επιστροφή κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και εκ νέου παραχώρησης χρήσης αυτής(υποθ.Δαραβάνη - Μπαμπανέλου Σοφία)
2. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου εκταφής (υποθ.ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)
3. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων για ύδρευση - Γκανγκλμπάουερ Σοφία
4. Εγκριση ή μη του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής
πεζών - ποδηλάτων" 
5. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Απορροή όμβριων
υδάτων περιοχής Στουντίου Α»
6. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου <<ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ>>
7. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - "Σχολική Επιτροπή
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" 
8. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - "Σχολική Επιτροπή
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" 
9. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συμβάσεων
Γενικών Υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
10. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ
ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ" 
11. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ Β. ΟΛΓΑΣ" 12. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα
(α) χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης - υπόδησης και
(β) συλλογής άδειων μελανοδοχείων Δήμου
13. Ορισμός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3669/2008 κατόπιν της υπ’ αριθμ.πρωτ. 58310/30-12-2016 αίτησης της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη ματαίωση ή μη της διάλυσης του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»
14. Ορισμός Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3669/2008 κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 58309/30-12-2016 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. για τη ματαίωση ή μη της διάλυσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»
15. Καταβολή αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας λόγω προσκύρωσης εδαφικής
εκτάσεως εμβαδού 65,91 τμ. μετ επικειμένων με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου, καθώς και
είσπραξης αποζημίωσης συμβιβαστικώς καθορισθείσας λόγω προσκύρωσης εδαφικής
έκτασης εμβαδού 17,52 τμ. με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου, στο Ο.Τ. Γ 938 της περιοχής
"Σωρός- Λάκκα Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 012803 (υπόθεση Μουστάκα
Δημήτριου, Ρίππη Παναγιώτας και Τσιπουράκη Μαρίας)
16. Έγκριση ή μη σύναψης & όρων τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής & του Δήμου Αμαρουσίου για το έργο: ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ'' συνολικού προυπολογισμού 300.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
17. Έγκριση ή μη υπογραφής της από 30.12.2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και αποδοχής χρηματοδότησης μέσω αυτού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
18. Eπικαιροποίηση της υπ' αρ. 227/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
19. Έγκριση ή μη προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του αρ. 81 του Ν. 4316/2014
20. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την υπαγωγή του Δήμου Αμαρουσίου στις διατάξεις
του αρ. 81 του ν. 4316/2014
21. Έγκριση ή μη αιτήματος διακανονισμού ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δήμο Αμαρουσίου
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 02/03-01-2017 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στον καθορισμό
του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης
23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της παραίτησης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου και αντικατάσταση αυτού
24. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης
25. Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης) (υποθ. Βαρβάρα Ντάνου)
26. Ανασύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης (τροποποίηση πράξης σύστασης
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης) (υποθ. Ρωμανού Αθανασία)
27. Έγκριση ή μη της χωροθέτησης της νέας πεζογέφυρας για την ασφαλή διέλευση της
Λεωφόρου Κηφισίας, πλησίον των οδών Σωρού και Αγίου Κωνσταντίνου
28. Έγκριση ή μη κατάργησης θέσης περιπτέρου και μεταφορά αυτής
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                       ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου