Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

«Brexit»:Επιβεβαιώνει ὅτι ὁ πλανητικὸς πόλεμος, εἶναι πόλεμος πολιτισμῶν

Ὁ φανατισμὸς καὶ ἡ στενομυαλιὰ φέρνει πόλεμο καὶ καταστροφή. Τὸ μῖσος συρρικνώνει καὶ ἀποβλακώνει. Εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ τῶν ἀμορφώτων, εἰδικὰ τῶν Γραικύλων.  

Ἡ παράδοση, ὁ συντηρητισμὸς καὶ ἡ θρησκευτικότητα δύνανται νὰ βιωθοῦν μὲ μέτρο ἐνάντια στὸν φανατισμὸ τῶν νεωτεριστῶν καὶ τῆς ἐπιστημοσύνης.
Παρὰ ταῦτα ὁ André Malraux καὶ ἐγὼ, προέβλεψαμε ὅτι ὁ ΚΑ΄ αἰὼν θὰ ἦτο θρησκευτικός, δηλαδὴ πολιτισμικός. 
Ὅταν στὴν δεκαετία τοῦ 1960 ἐπαρουσίαζα τὴν θεωρία μου τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, ἐλάχιστοι ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἐδέχοντο ὅτι πέραν τῆς πάλης τῶν τάξεων ὑπῆρχε μίαν ἄλλη πραγματικότης, ὁ πολιτισμός. Δύο, ἔλεγα, ἦσαν ἀνέκαθεν οὶ πλανητικοὶ πολιτισμοί. 

Ὁ Κινεζικὸς καὶ ὁ Ελληνικός ποὺ ὠνόμασα Ἐνδιάμεση Περιοχὴ. 
Ἐνδιάμεση διότι στὴν ἰταλικὴ Ἀναγέννηση τοῦ ΙΕ΄αἰῶνος, ὡσὰν δορυφόρος σελήνη, ἡ ἑλληνογενὴς Δύση ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν Γῆ -Ἑλλὰς, ἵδρυσε τὸν ἐπιθετικὸ δυτικὸ πολιτισμὸ καὶ ἐβάλθη νὰ κατακτήσῃ, ὄχι μόνον τὴν μητέρα της Ἑλλάδα, ἂλλὰ καὶ τὸν ἕτερο πολιτισμό, τὸν Κινεζικό. 
Ἔτσι στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα ἡ μὴ Δύση ἐστέναξε ὑπὸ τὸ πέλμα τῆς δυτικῆς ἀποικιοκρατίας. 
Καὶ τότε στὸν δυτικοκρατούμενο πλανήτη ἐκυριάρχησε ἡ πάλη τῶν τάξεων.
Ἀλλὰ στὸν Κ΄ αἰῶνα ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Τρίτου Κόσμου ἀπὸ τὴν ἀποικιοκρατία συνεδυάσθη μὲ τὸ μῖσος τῆς Δύσεως ἐν μέσῳ τῆς Δύσεως, ἐκφραζομένου μέσῳ τῆς ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ, ἕνα κρᾶμα δυτικῶν ἀξιῶν καὶ ἀνατολικοῦ ἀντιχριστιανικοῦ μυστικισμοῦ. 
Ἡ πάλη τῶν τάξεων ἤρχισε νὰ μετατρέπεται, ἐντὸς τῆς Δύσεως, μέσῳ τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ φυλετισμοῦ, σὲ πάλη ἐνδοδυτικοῦ πολιτισμοῦ.
Ὁ ΚΑ’ αἰὼν ἐχάραξε μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Τρίτου Κόσμου μέσῳ τῆς Κίνας
Ἤδη ὁ Μάο εἶχε ἐξαγγείλλει ὅτι πέραν τῆς πάλης τῶν τάξεων ποὺ ἐξεφράζετο μὲ τὸ σύνθημα, «Προλετάριοι ὅλων τῶν χωρῶν ἑνωθεῖτε!», ὑπῆρχε τὸ σύνθημα, «Προλεταριακὰ ἔθνη ἐνωθεῖτε» κατὰ τῆς Δύσεως.
Ἐγώ, μὲ τὴν θεωρία μου τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ποὺ πολιτισμικὰ εὑρίσκετο μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς καὶ ποὺ περιεῖχε τὸν τριτοκοσμικὸ ἰσλαμικὸ κόσμο, ἤθέλησα νὰ παρουσιάσω τὸν ἑλληνισμὸ ὡς σύνθεση Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς, τὴν ἀντίστοιχη πολιτισμικὴ σύνθεση τῆς κοινωνικῆς κομμουνιστικοφασιστικῆς συνθέσεώς μου ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.
Ἀντιθέτως ὁ Ἀμερικανὸς συνάδελφός μου Samuel Huntington, ἐχρησιμοποίησε τὴν θεωρία μου 
γιὰ νὰ ἐξαγγείλῃ πόλεμο πολιτισμῶν καὶ νὰ ἀντικαταστήση τὸν ἡττημένο ταξικὸ ἐχθρὸ τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ μὲ τὸν ἀπηλευθερωμένο Τρίτο Κόσμο, κάτι ποὺ μὲ τὸν διανοούμενο πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν Χαταμί, σὲ συνέδριο στὴν Τεχέράνη στὴν ὁποία εἶχα λάβει μέρος, προσπαθήσαμε νὰ ἀντικαταστήσουμε μὲ τὸ σύνθημα, «διάλογο τῶν πολιτισμῶν».
Ἡ ἔξοδος τῆς Ἀγγλίας ἀπὸ τὴν ΕΕ μὲ τὸ δημοψήφισμα τῆς 23 Ἰουνίου 2016, σηματοδοτεῖ τὴν ἧττα τῶν προσπαθειῶν διαλόγου τῶν πολιτισμῶν. 
Ὁ ἀραβικὸς σουννισμὀς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἰρανικὸ μετριοπαθῆ σιϊσμό, ὁρμώμενος ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, χρησιμοποιεῖ τρία πολιτισμικὰ ὅπλα, ὄχι γιὰ διάλογο ἀλλὰ γιὰ πλήρη κατεδάφηση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ: 
1Τὸν ἀκραῖο Τζιχαδισμό, τύπου Μπὶν Λάντεν-Ἄλ Μπαγνταντί. 
2Τὴν ἐξάπλωση τοῦ Κορανίου σὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Δύσεως. 
3Τὴν ἰσλαμικὴ θρησκευτικὴ μόδα ἐπανόδου στὴν σεμνὴ γυναικεία ἐνδυμασία ὅλων τῶν θρησκειῶν, μὲ κάλυψη τῆς κεφαλῆς καὶ ὁλοσώμων φορεμάτων ποὺ στὴν Ἀγγλία καθιέρωσε τὸ συγκρότημα Μὰρκς & Σπένσερ ὑπὸ τὴν  ἔμπνευση τῆς πρώην φοιτήτριάς μου, Μικρασιάτιδος Ἑλληνίδος Λαίδυ Μαρῖνα Σακαλλῆ, χήρα τοῦ Εβραίου Σὲρ Μαϊκλ Μάρκς ποὺ εἶχε βαπτισθῆ, πρὸς χάριν της, Ὀρθόδοξος χριστιανός.
Ἐνώπιον τῆς προβλέψεως ποὺ εἶχε ἐκφράσει πρὸ ἐτῶν ὁ Ἀγγλικανὸς ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καντερβουρίας ὅτι στὴν ἑπομένη γενεά (τριάντα χρόνια) ἡ Ἀγγλία θὰ καθίστατο ἰσλαμική, 
ὁ Ηνωμένος Χριστιανισμός - Εβραϊσμός ἀντέδρασε ψηφίζοντας Μπρέξιτ καὶ σηματοδοτῶντας τὴν σκλήρυνση τοῦ πλανητικοῦ πολέμου ποὺ ἤρχισε στὶς 24 Μαρτίου 1999 μὲ τὸν Νατοϊκὸ βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ περὶ τὸ 2030 μὲ πυρηνικὸ πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας.
Ἐφ’ὅσον ἐκλεγῆ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ τὸν  προσεχῆ Νοέμβριο καὶ ἐφ’ὅσον ἐπικρατήσῃ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη ὁ Φασισμός, μὲ πρώτη τὴν ἐκλογὴ τοῦ χρόνου στὴν Γαλλικὴ προεδρία τῆς Μαρὶν Λεπέν, καὶ ἐφ’ὅσον ὁλοκληρωθῇ ἡ Νέα Γιάλτα συμμαχίας ΗΠΑ-Ρωσίας (Τράμπ-Πούτιν) καὶ διαλυθῇ ἡ ΕΕ ὑπὸ τὴν σοφὴ ἡγεσία τῆς Μαρὶν Λεπέν, ἐθνικομπολσεβικισμοῦ (φασιστοκομμουνισμοῦ) καὶ χριστιανοεβραϊσμοῦ κατὰ τοῦ ἐπιθετικοῦ Ἰσλάμ, ἡ Κίνα θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ συμμαχήσῃ μὲ τοὺς Ἄραβες Σουννῖτες καὶ τελικὰ νὰ χάσῃ τὸν πλανητικὸ πόλεμο ἔναντι μίας Ἀμερικῆς ποὺ θὰ ἐπιστρέψῃ στὶς ἑλληνικὲς ῥῖζες της. 
Τελικὰ ὁ ΚΑ’ αἰών, ὅπως τὸ ἔχω προβλέψει, θὰ εἶναι ἑλληνικὸς καὶ θὰ ἐπιβιώσῃ!
                                                      Δημήτρης Κιτσίκης - 24 Ἰουνίου 2016
                                                   ΠΗΓΗ:endiameseperiochenea.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου