Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»


ΕΠΤΑ (07) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (9/2018), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους
2018
2. Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α»
3. Έγκριση ή μη της υπηρεσίας με τίτλο "Καθαρισμός και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και
οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας", επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου
ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών - μελέτης και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης"
4. Έγκριση ή μη πρακτικών και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ" 
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις έκτακτες επισκευές των οχημάτων του στόλου
του Δήμου Αμαρουσίου
6. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιας
συνδρομής στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (HEALTHY CITIES) ΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2018 του Δήμου Αμαρουσίου
7. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κ.Λιάκου Ζωής)
====================================================

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"
                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου